Wymagania edukacyjne 5-6latki

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ I UMIEJĘTNOŚCI
DLA DZIECKA 5-LETNIEGO
ROZWÓJ FIZYCZNY
Dziecko:
• rozbiera i ubiera się samodzielnie
• sznuruje buty
• samodzielnie spożywa posiłki
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
• prawidłowo trzyma narzędzie do rysowania - posługuje się jedną ręką podczas rysowania
• ze starannością i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne
• prawidłowo koloruje, wycina obrazki nożyczkami
• lepi z plasteliny
• składa papier, co najmniej podwójnie
• porusza się w rytm muzyki
• sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie
• skacze przez skakankę
• przyjmuje prawidłową pozycję - w siadzie, staniu, chodzeniu
• umiejętnie chwyta, odrzuca piłkę
• kopie piłkę w podanym kierunku
• rzuca piłką do celu z niewielkiej odległości
• chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
• zna nazwy części ciała (także niektórych organów wewnętrznych), stosuje je
• wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniającym się pod wpływem wieku
• rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
• przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych
• jest sprawne ruchowo
• przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych
• rozumie zasady sportowej rywalizacji
• sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone
• zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich
• rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
• zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich
• wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka
• określa swoje samopoczucie
• jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.
ROZWÓJ UMYSŁOWY
Dziecko:
• nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i na obrazkach
• dostrzega różnice i podobieństwa
• z zainteresowaniem ogląda książki• wykonuje ćwiczenia oddechowe, słuchowe, artykulacyjne
• potrafi formułować pytania i odpowiedzi
• wypowiada się na temat treści obrazka, utworu
• uważnie słucha wypowiedzi innych
• rozwiązuje zagadki
• określa, co zdarzyło się wcześniej, a co później
• dostrzega związki przyczynowo- skutkowe
• różnicuje głoski o podobnym brzmieniu
• dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów (tzw. głoskowania)
• wyodrębnia głoski na początku wyrazu
• samodzielnie wymyśla wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
• wyklaskuje ilość sylab w wyrazie
• potrafi samodzielnie nazwać kolory, czynności, figury
• określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, długość itp.
• nazywa zjawiska atmosferyczne; deszcz, śnieg, grad itd.
• rozumie polecenia i pytania nauczyciela
• powtarza z pamięci krótkie teksty
• tworzy zbiory przedmiotów ze względu na wybraną cechę
• nazywa części ciała - potrafi je wskazać
• prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie
• stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, w, nad
• poprawnie określa kierunki; lewo, prawo
• odtwarza proste rytmy
• posługuje się liczebnikami w zakresie 1 - 10
• próbuje dodawać i odejmuje w zakresie 5
• prawidłowo wymienia kolejność ułożenia przedmiotów
• rysuje po śladzie
• układa w całość obrazki, puzzle
• układa proste historyjki obrazkowe
• zna swoje imię, nazwisko, adres, zawód rodziców
• rozpoznaje i różnicuje dźwięki z otoczenia
• wykonuje ćwiczenia ortofoniczne
• sylabizuje w trakcie zabaw
• śpiewa piosenki - ilustruje je ruchem
• podejmuje role w zabawach parateatralnych
• zna osiągnięcia w dziedzinie techniki - jest zainteresowane urządzeniami technicznymi
• rozumie rymy i próbuje je tworzyć
• tworzy zbiory przedmiotów - pamięta je i wie, którego brakuje
• prawidłowo używa czasu przeszłego i przyszłego
• mówi poprawnie
• przejawia wrażliwość słuchową
• przejawia wrażliwość wzrokową
• rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych• rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji (międzyludzkiej komunikacji
językowej).
• dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy
• dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa
• rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
• rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji
• nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
• zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.
• chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych
• zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych
• rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka
• posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki
• wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych
• dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.
ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY
Dziecko:
• zgodnie bawi się z kolegami
• grzecznie i kulturalnie zwraca się do innych
• zna imiona kolegów i koleżanek
• przestrzega umów i zasad przyjętych w grupie
• pomaga kolegom i koleżankom
• wykonuje polecenia nauczyciela
• mówi o swoich potrzebach, nazywa swoje emocje
• doprowadza do końca rozpoczętą pracę
• odkłada na miejsce zabawki po skończonej zabawie
• stara się być samodzielne
• ma dobre samopoczucie, jest pogodne i radosne
• rozumie, co jest dobre, a co złe
• nie ocenia innych na podstawie jego wyglądu
• radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
• nawiązuje kontakt z nauczycielem
• potrafi zachować się odpowiednio w miejscach publicznych
• wita się i żegna ze znanymi osobami
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw
• potrafi bezpiecznie przejść przez jezdnię
• zna telefony alarmowe
• podaje swoje dane osobowe
• swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny
• zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym
• przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej
działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych
• wykazuje inicjatywę w działaniu
• uzasadnia swoje postępowanie• nazywa swoje emocje
• umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem
• określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np.: dobro – zło, piękno – brzydota itd.; próbuje
uzasadnić swoje odczucia
• zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać
• swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami
• określa odrębność innych względem siebie
• jest zdolne do kompromisów
• akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych
• chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik
• wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie
i wszechświecie
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ I UMIEJĘTNOŚCI
DLA DZIECKA 6-LETNIEGO
ROZWÓJ FIZYCZNY
Dziecko:
• rozbiera i ubiera się samodzielnie
• sznuruje buty
• samodzielnie spożywa posiłki
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
• prawidłowo trzyma narzędzie do rysowania - posługuje się jedną ręką podczas rysowania
• ze starannością i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne
• prawidłowo koloruje, wycina obrazki nożyczkami
• lepi z plasteliny
• składa papier, co najmniej podwójnie
• porusza się w rytm muzyki
• sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie
• skacze przez skakankę
• jeździ na rowerze na dwóch kołach
• kopie piłkę w podanym kierunku
• rzuca piłką do celu z niewielkiej odległości
• wymienia nazwy ważniejszych organów wewnętrznych i miejsce ich położenia
• przyjmuje poprawną postawę ciała
• organizuje gry i zabawy ruchowe
• wymienia wartości odżywcze wybranych produktów
• spożywa pokarmy niezbędne do zachowania zdrowia
• dba o higienę
• przestrzega zasad bezpieczeństwa
• przestrzega zakazówROZWÓJ UMYSŁOWY
Dziecko:
• nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i na obrazkach
• dostrzega różnice i podobieństwa
• z zainteresowaniem ogląda książki
• uważnie słucha bajek, opowiadań, wierszy
• opowiada treść bajki, wiersza
• potrafi formułować pytania i odpowiedzi
• wypowiada się spontaniczni
• rozwiązuje zagadki
• określa, co zdarzyło się wcześniej, a co później
• dostrzega związki przyczynowo- skutkowe
• różnicuje głoski o podobnym brzmieniu
• poprawnie artykułuje głoski
• dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów (tzw. głoskowania)
• wyodrębnia głoski na początku, w środku i na końcu wyrazu
• samodzielnie wymyśla wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
• rozpoznaje litery
• odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter
• wyklaskuje ilość sylab w wyrazie
• potrafi samodzielnie nazwać kolory, czynności, figury
• określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, długość itp.
• nazywa zjawiska atmosferyczne; deszcz, śnieg, grad itd.
• rozumie polecenia i pytania nauczyciela
• powtarza z pamięci krótkie teksty
• klasyfikuje przedmioty według jednej lub kilku cech
• nazywa części ciała - potrafi je wskazać
• prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie
• stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, w, nad
• poprawnie określa kierunki; lewo, prawo
• odtwarza proste rytmy
• próbuje liczyć przedmioty do 20
• próbuje dodawać i odejmować do dziesięciu
• prawidłowo wymienia kolejność ułożenia przedmiotów
• rysuje po śladzie
• układa w całość obrazki, puzzle
• układa proste historyjki obrazkowe
• zna swoje imię, nazwisko, adres, zawód rodziców
• rozpoznaje i różnicuje dźwięki z otoczenia
• wykonuje ćwiczenia ortofoniczne
• sylabizuje w trakcie zabaw
• śpiewa piosenki - ilustruje je ruchem
• podejmuje role w zabawach parateatralnych• zna osiągnięcia w dziedzinie techniki - jest zainteresowane urządzeniami technicznymi
• rozumie rymy i próbuje je tworzyć
• tworzy zbiory przedmiotów - pamięta je i wie, którego brakuje
• prawidłowo używa czasu przeszłego i przyszłego
• mówi poprawnie
• sprawnie posługuje się przyborami do rysowania
• odróżnia litery pisane od drukowanych
• czyta proste wyrazy
• poprawnie rysuje szlaczki literopodobne
• podejmuje próby pisania
• dostrzega cykliczność pór roku, dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy
• posługuje się określeniami czasu
• klasyfikuje przedmioty wg różnych cech
• rozpoznaje cyfry w zakresie 10
• układa gry matematyczne
• zna rolę banku
• stara się dostrzegać stałość liczby w zbiorze
• stara się dostrzegać stałość miary, objętości
• dostrzega różnice w masach przedmiotów
• rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
• wymienia oznaki jesieni, zimy, wiosny i lata
• określa cechy wybranych środowisk przyrodniczych
• wymienia zjawiska atmosferyczne
• określa zmiany zachodzące w przyrodzie podczas poszczególnych pór rok
• wie na czym polega krążenie wody w przyrodzie
• podaje właściwości wybranych materiałów
• wymienia nazwy wybranych zwierząt egzotycznych
• wymienia powody oszczędzania zasobów przyrody
• wyjaśnia szkodliwego działania ludzi na przyrodę
• posiada dobrze rozwiniętą wrażliwość słuchową
• wymienia nazwy kolorów
• tworzy kompozycje
• rozpoznaje wybrane znaki drogowe
• rozpoznaje różne pojazdy
• wymienia nazwy wybranych urządzeń elektrycznych
• wymienia źródła energii
• dostrzega znaczenie techniki w życiu człowieka
• rozumie proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.
ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY
Dziecko:
• zgodnie bawi się z kolegami
• grzecznie i kulturalnie zwraca się do innych
• zna imiona kolegów i koleżanek• przestrzega umów i zasad przyjętych w grupie
• pomaga kolegom i koleżankom
• wykonuje polecenia nauczyciela
• mówi o swoich potrzebach, nazywa swoje emocj
• doprowadza do końca rozpoczętą prac
• odkłada na miejsce zabawki po skończonej zabawie
• sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe
• ma dobre samopoczucie, jest pogodne i radosne
• rozumie, co jest dobre, a co złe
• nie ocenia innych na podstawie jego wyglądu
• radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
• nawiązuje kontakt z nauczycielem
• potrafi zachować się odpowiednio w miejscach publicznych
• wita się i żegna ze znanymi osobami
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw
• potrafi bezpiecznie przejść przez jezdnię
• zna telefony alarmowe
• podaje informacje o swoim wyglądzie i cechach charakteru
• podaje swój adres zamieszkania
• wymienia nazwy wewnętrznych i niektórych wewnętrznych części ciała
• swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny
• jest tolerancyjne
• próbuje być asertywne
• próbuje aktywnie uczestniczyć w prowadzonych dialogach
• wymienia ważniejsze miejsca znajdujące się w swojej miejscowości
• rozpoznaje symbole narodowe
• podaje nazwę stolicy Polski
• podaje nazwę niektórych miast znajdujących się w Polsce
• wymienia nazwy niektórych państw Unii Europejskiej
• wymienia charakterystyczne cechy wyglądu i życia ludzi różnych ras
• jest zainteresowane poznawaniem świata
• posiada ogólną wiedzę o kosmosie
Przedszkolowo.pl logo