Wymagania edukacyjne 3,4 latki

Wymagania edukacyjne dla dzieci 3-letnich
I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA podaje swoje dane osobowe podejmuje próby wypowiadania się na temat swojej rodziny podejmuje próby porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami grzecznie zwraca się do innych zna zasady ustalone w przedszkolu jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych uzasadnia swoje postępowanie wyraża swoje emocje podejmuje próbę pokonywania trudności podejmuje próbę określenia wartości np. dobra, zła, piękna itp. porządkuje zabawki wie jak należy zachować się na uroczystościach oraz podczas przedstawień teatralnych
II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z najbliższego otoczenia podejmuje próby uważnego słuchania, np. rozmówcy, opowiadań, bajek podejmuje próby posługiwania się mową dla wyrażenia swoich myśli i potrzeb w codziennych sytuacjach stosuje pozawerbalne środki wyrazu w toku komunikowania się z innymi podejmuje próby recytowania krótkich wierszy korzysta z książek i czasopism dla dzieci patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz na obrazkach
III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami podejmuje próby wypowiadania się o swoich zainteresowaniach korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci wykorzystuje wszystkie zmysły w poznawaniu otaczającej rzeczywistości zna proste rymowanki, wiersze, piosenki, potrafi odtworzyć je z pamięci uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę przez krótki czas podejmuje próby rozwiązywania zagadek dostrzega zależność między przyczyną a skutkiem rozpoznaje nazywa podstawowe części ciała określa położenie przedmiotów w przestrzeni w stosunku do własnej osoby prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi (w zakresie 5 ) wykorzystuje w zabawie figury geometryczne dokonuje porównania wielkości, długości i ciężkości nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne rozpoznaje i nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny rozpoznaje niektóre zwierzęta niedostępne w obserwacji bezpośredniej zna podstawowe zasady ochrony środowiska dostrzega różnice w wyglądzie człowieka zna i nazywa podstawowe części ciała człowieka
IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA chętnie słucha różnych rodzajów muzyki uczestniczy w zabawach muzyczno ruchowych wyraża swoje emocje podczas śpiewu oraz gry na poznanych instrumentach (bębenek, tamburyno) dostrzega zmiany tempa i dynamiki utworów podejmuje działalność plastyczno konstrukcyjną (rysuje, lepi, wycina ze wsparciem nauczyciela) wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych podejmuje próby udziału w organizowanych krótkich scenkach teatralnych uczestniczy w zabawach konstrukcyjno- technicznych interesuje się wybranymi urządzeniami technicznymi
V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach w sali i na placu zabaw w miarę swoich możliwości jest sprawne ruchowo przejawia potrzebę odpoczynku kiedy jest zmęczone zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia oraz dbałości o zdrowie wie gdzie można się bezpiecznie bawić a gdzie nie zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dostrzega związek między chorobą a obowiązkiem leczenia, wie że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 4
Wymagania edukacyjne dla dzieci 4-letnich
I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres) Wypowiada się na temat swojej rodziny Porozumiewa się z dorosłymi, rówieśnikami grzecznie zwraca się do innych Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i podejmuje próby samodzielnego działania Porządkuje i odkłada zabawki na wyznaczone miejsce Wyraża swoje emocje i próbuje je nazywać Dostrzega odrębności innych względem siebie Podejmuje próby działania zbiorowego Zna nazwę miejscowości, w której mieszka Próbuje pokonywać trudności oraz radzić z porażkami i stresem Określa wartości, np. dobra, piękna, zła Próbuje uzasadniać swoje postępowania
II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA Wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z otoczenia, rozpoznaje i nazywa je Słucha rozmówcy, opowiadań i bajek Wypowiada wyrazy, podejmuje próby prawidłowej artykulacji głosek Recytuje z pamięci krótkie wiersze Patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz przedstawione na obrazkach Korzysta z książek i czasopism dla dzieci Rozumie znaczenie prostych znaków i symboli graficznych Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową Nabywa sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez, np. rysowanie, lepienie, wycinanie.
III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA Korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci Uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę na krótki czas, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania Dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną Rozpoznaje i nazywa części ciała Liczy, używając liczebników głównych i podejmuje próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne Dokonuje porównywania wysokości, wielkości, długości i ciężkości Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny Dostrzega główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność ochrony przyrody.
IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych Wyraża swoje potrzeby, emocje podczas śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach, np. bębenek, tamburyna, trójkąt, kołatka Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania Przegląda książki i czasopisma dziecięce Wie, jak zachować się na uroczystościach, podczas przedstawień teatralnych Podejmuje próby udziału w organizowaniu krótkich przedstawień teatralnych Posługuje się mową, gestem i mimiką Aktywnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.
V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w Sali oraz na placu przedszkolnym przestrzega ustalonych zasad Dostrzega różnice w wyglądzie człowieka, zna podstawowe części ciała Wykazuje potrzeby ruchu Jest sprawne ruchowo w miarę swoich możliwości Zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i dbałości o własne zdrowie Wie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie Zna podstawowe zasady ruchu drogowego Zauważa problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

Przedszkolowo.pl logo