Roczny Plan Pracy Dydaktyczno -wychowawczej

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU NA ROK SZKOLNY 2021-2022


Obszar: działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

Zadanie/sposób realizacji

1.Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej
• Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2021 /2022 zaopiniowane przez radę pedagogiczną.

2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
• Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów i innowacji pedagogicznych (z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej): „Z ekologią nam po drodze”, „Zaczarowany świat zawodów”, „Podróż do świata liter”, „Dziecięca matematyka”.
•Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej)

3. Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci
•Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie (dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji i wrażliwości w celu zapobieganiu zachowaniom dyskryminacyjnym).
•Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczy (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji)
-Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. Systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem
•Proszę, przepraszam, dziękuję...- kształtowanie oraz utrwalanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

4. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci
•Program adaptacyjny „Radosny przedszkolak” - wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej- zajęcia adaptacyjne.
•Wzbogacanie w salach kącików zainteresowań (przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, konstrukcyjnego według uznania nauczyciela i potrzeb dzieci) oraz organizowanie tematycznych wystaw literatury dziecięcej.
•Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących nauki (rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia rąk, mycia zębów, nakrywanie do stołu) i odnotowywanie w dzienniku.
•Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych i udział w nich nauczyciela- realizacja konkretnych celów pedagogicznych.
•Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety, a także rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia zębów, nakrywanie do stołu).
•„Dyżurny jego obowiązki”- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie obowiązków dyżurnego.
•„Porządek to ważna sprawa- troska o czystość i estetykę zabawy, nauka odkładania przedmiotów na miejsce.
•Wdrażanie do estetycznego i spokojnego spożywania posiłków oraz umiejętnego korzystania ze sztućców.
•Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych, konstrukcyjnych adekwatnych do realizowanych tematów kompleksowych.

5. Rozwijanie u dzieci zasobu słownictwa oraz zainteresowania prozą i poezją dziecięcą .
-„Uroczyste Pasowanie na przedszkolaka”.
- Zainteresowanie dzieci literatura zabawy z poezją poprzez całoroczną współpracę na linii przedszkole - dom (zorganizowanie przedszkolnej mini biblioteki).
- „Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie czytania dzieciom i rozbudzania ich zainteresowań czytelniczych oraz dostrzegania piękną mowy ojczystej. Udział rodziców w akcji.
- Wyjazdy do teatru, kina- udział w przedstawieniach na terenie przedszkola i poza nim (Dom kultury Gryfice).

6. Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.
•„Niechorze moja mała ojczyzna”- program autorski; poznawanie i kultywowanie tradycji ; zwiedzanie zabytków w rzeczywistości i wirtualnie; poznawanie ciekawych miejsc, odwiedzanie miejsc pamięci.
•Rozbudzanie ciekawości świata, naturą nieożywioną, przeprowadzaniem eksperymentów oraz wyciągania wniosków. Inspirowanie dzieci do tworzenia, badania, konstruowania.
• „Moja zabawa ”- stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania samodzielnego działania z własnej inicjatywy.
•Praca metodą projektu rozbudzanie aktywności dzieci na różnym poziomie rozwoju, uczenie zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczenie pracy zespołowej i pobudzanie do myślenia. A także włączanie rodziców do realizacji zaplanowanych zadań.


Obszar: Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu, promocja zdrowia i aktywności ruchowej


Zadanie/sposób realizacji

1.Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
•Realizacja projektów edukacyjnych: „ Bezpieczny przedszkolak”,„ Bezpieczne ferie”, „ Bezpieczne wakacje” – zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie, „Zdrowie ważna sprawa”, „Zdrowe przysmaki, to lubią przedszkolaki”.
Zamykanie przedszkola, przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu przez wszystkich pracowników przedszkola.
-Realizacja ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
•„Sprzątanie świata”- udział dzieci w akcji.
•Organizacja pokazów bezpiecznych zachowań w ramach działań prewencyjnych – Postawy obronne podczas ataku niebezpiecznego zwierzęcia , Miły nieznajomy to nie zawsze przyjaciel, Ogień – wróg czy przyjaciel.
. Cykliczne zajęcia edukacyjne w grupach na temat przestrzegania bezpieczeństwa w domu i przedszkolu
•Realizacja przedszkolnego programu „Bezpieczny przedszkolak” - profilaktyka w ramach kształtowania postaw czujności i ostrożności w świecie realnym i wirtualnym
-Realizacja programu antynikotynowego: „Czyste powietrze wokół nas” w ramach współpracy z Sanepidem

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
•Współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną
•Organizacja wycieczek przedszkolaków do Komendy Policji, Straży Pożarnej – zgodnie z harmonogramem
•Koordynacja przez Straż Pożarną ćwiczeń ewakuacyjnych organizowanych w przedszkoluHARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

1. Dzień Przedszkolaka - IX
2. Dzień Chłopaka – IX
3. Pasowanie na Przedszkolaka - XI
4. Dzień Pluszowego Misia - XI
5. Andrzejki - XI
6. Mikołajki - XII
7. „Pieczemy pierniczki” – warsztaty kulinarne - XII
8. Szkolno-Przedszkolna Wigilia - XII
9. Dzień Babci, Dzień Dziadka - I
10. Bal Karnawałowy - I
11. Walentynki - II
12. I Dzień Wiosny - III
13. Dzień Kobiet - III
14. Dzień Dziecka - VI
15. Dzień Rodziny - VI
16. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego - VI
Przedszkolowo.pl logo