Rekrutacja do przedszkola- regulamin

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr22/2021/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu
Podstawa prawna
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017. r. poz. 59) - art. 31 ust. 10, art. 127 ust. 13, art. 131, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 2, art. 157-161.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453) - § 3.
4. Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rewalu i Niechorzu prowadzonych przez Gminę Rewal


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Niechorzu, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
4. Przedszkole prowadzi nabór na zasadach powszechnej dostępności
Rozdział II

Zasady rekrutacji

§2

1. Do przedszkola przyjmowane są:
 dzieci w wieku od 3 do 5 lat
 w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły, BIP lub bezpośrednio w sekretariacie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rodzic dziecka zobowiązany jest do złożenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

§ 3

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Niechorza, Pogorzelicy i Gminy Rewal.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §3 ust.1, niż wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się pierwszy etap postepowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola (w drodze zarządzenia).
4. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny kierowane są do Dyrektora przedszkola.
5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola są rejestrowane.


Rozdział III
Zadania komisji rekrutacyjnej
§ 4

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy
 praca nad wnioskami, weryfikacja wniosków
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 przyjmowanie kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego, kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; lista winna zawierać : imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, datę sporządzenia listy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola,
 umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,
 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV
Terminy rekrutacji do przedszkola

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie w sekretariacie szkoły podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów od 08.03.2022r.do 31.03.2022r. od 16.05.2022r.
do 27.05.2022r.
2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

do 05.04.2022r.

do 30.05.2022r.
3. Zamieszczanie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
06.04.2022r.
01.06.2022r.
4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.
od 06.04.2022r.
do 11.04.2022r.
od 02.06.2022r.
do 09.06.2022r.
5. Zamieszczanie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
12.04.2022r.
10.06.2022r.
Rozdział V
Kryteria naboru i wymagane dokumenty na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

L.p. Kryteria wynikające z ustawy Wartość punktu
1. Wielodzietność rodziny kandydata – co oznacza rodzinę wychowującą 3 i więcej dzieci.
Niezbędna dokumentacja dołączona do wniosku:
- oświadczenie o wielodzietności kandydata (art.131ust.2 pkt.1)
Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 10 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata (art.131ust.2 pkt.2)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 10 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (art.131ust.2 pkt.3)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 10 pkt.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (art.131ust.2 pkt.4)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 10 pkt.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (art.131ust.2 pkt.5)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 10 pkt.
6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie (art.131ust.2 pkt.6)
(samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 10 pkt.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (art.131ust.2 pkt.7)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
10 pkt.

Rozdział VI
Kryteria naboru i wymagane dokumenty na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
§ 4

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

L.p. Kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym Wartość punktowa
1. Rodzic/rodzice (prawni opiekunowi) kandydata pracują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w
trybie dziennym, aktualny wpis do działalności gospodarczej;
10 pkt.
2. Przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun, rozlicza podatek jako mieszkaniec Gminy Rewal
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego/oświadczenie;
5 pkt.
3. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie w przedszkolu
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
deklaracja godzin we wniosku;
3 pkt.
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do oddziałów przedszkolnych
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;
3 pkt.
5. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu w danym roku szkolnym rodzeństwa kandydata do placówki prowadzonej przez Gminę Rewal
5 pkt.
6. Zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do oddziałów przedszkolnych 3 pkt.

§ 5

1. W przypadku gdy kandydaci zamieszkali w gminie Rewal nie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole w Niechorzu dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się na zasadach określonych w rozdziale V i VI postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.
2. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w rozdziale VI.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
4. W przypadku gdy w grupie „0” liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu do grupy dziecka pięcioletniego, decyduje data urodzenia.


Rozdział VII

Procedura odwoławcza


7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Występowanie rodziców kandydata do przedszkola z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata do przedszkola z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Przygotowanie i wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Rodzice mogą wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego.§ 6

1. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola na dany rok szkolny umieszcza się na liście rezerwowej.
2. W przypadku zwolnienia się miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zgodnie z listą rezerwową ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu
3. Traci moc Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2020/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Deklaracja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Załącznik nr 3 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Załącznik nr 4 – Rejestr deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Załącznik nr 5 – Rejestr wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przedszkolowo.pl logo