Procedury ochrony przed Covid-19.

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


Do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola i szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Dziecko do przedszkola przyprowadzane jest przez osoby zdrowe.
2. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
3. Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
4. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane
w domu.
5. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do przedszkola wysłać dziecka, u którego
w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
6. Rodzic przed wejściem do przedsionka przedszkola zobowiązany jest do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego.
7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasady - l rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk)
8. Jeżeli w szatni przebywa więcej niż 2 dzieci, rodzic zobowiązany jest poczekać
z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz placówki, zachowując wymagany dystans społeczny.
9. Kartę pobytu dziecka odbija pracownik przedszkola odbierający dziecko.
10. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
11. Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany
w rejestrze.
12. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, poduszek i innych przedmiotów.
13. Rodzic /prawny opiekun przebywający na terenie przedszkola lub szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
14. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko zauważy, że dziecko ma objawy infekcji może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
II. Odbieranie dziecka z przedszkola
1. Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos
i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do przedsionka przedszkola powinien użyć płynu dezynfekującego.
2. Rodzic przez naciśnięcie dzwonka zgłasza odbiór dziecka z przedszkola i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przedsionka przedszkola, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw przyprowadza do oczekujących rodziców, pracownik placówki.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka przekazuje rodzicowi pracownik placówki.
6. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia, rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad nim nakłada dziecku, zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.2.Procedura pobytu i zabawy w sali z dziećmi.

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola.
3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela/woźna powinna zadbać o wywietrzenie sali.
4. W każdej grupie może przebywać do 25 dzieci.
5. Należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z placówki do domu prac plastycznych, chyba że poczekają 24 godzin.
7. Jeżeli podczas pobytu w sali wykorzystywane są przybory (układanki, klocki) lub sprzęty sportowe (obręcze, piłki) należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.
8. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.
9. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
12. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
13. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:
a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka
w przedszkolu,
b) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu
i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu,
c) nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego, wychodzenia z sali i budynku przedszkola;
14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
15. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID
(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
17. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

3.Procedura wyjścia grupy na plac zabaw.

1. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich na terenie placu zabaw należącego do przedszkola.
2. Każdorazowo przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.
3. W szatni może przebywać jedna grupa.
4. Dziecko w szatni dokonuje czynności samoobsługowych, przy pomocy pracownika obsługi przygotowuje się do wyjścia na dwór: ubiera kurtkę, buty itp. i czeka
w wyznaczonym miejscu.
5. Przed wyjściem z budynku przedszkola nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci, powrót do budynku przedszkola odbywa się po sprawdzeniu liczby dzieci.
6. Po skończonym dniu zabawy sprzęty na placu zabaw są dezynfekowane środkiem dezynfekującym.


4.Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych.

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela.
2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.
3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna oddziałowa.
4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę zakrywającą usta i nos.
5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.


5.Procedura wydawania posiłków.

1. Przed każdym posiłkiem nauczyciel myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła, zgodnie z instrukcją mycia rąk umieszczoną na ścianie.
2. Przed i po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane odpowiednim środkiem. Dotyczy to w szczególności blatów i krzesełek.
3. Osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.

4. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
5. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pomoc nauczyciela wyposażona w środki bezpieczeństwa odbiera posiłek bez kontaktu z pracownikami kuchni, i ustawia na stołach.

6. Dzieci spożywają posiłek przy stoliku w wyznaczonych miejscach.

7. Dzieci, po posiłku dokonują czynności higienicznych w łazience.
6.Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.


1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
z przedszkola, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
6. Nauczyciel otwiera okno.
7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
11. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.


7.Procedura komunikacji z rodzicami wychowanków przedszkola.


1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku zapobieganiem się koronowirusa COVID-19 kontaktują się z nauczycielem telefonicznie bądź mailowo (numery telefonów oraz dane do logowania zostaną podane po dniu 01 września).
2. W sytuacjach pilnych rodzic kontaktuje się z Dyrektorem Przedszkola: telefon 913863427 lub drogą elektroniczną: adres: zsp_niechorze@gazeta.pl.


8.Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika.


1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

9.Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):
1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
2. Stosowane w szkole środki ochronne, po użyciu są wrzucane do opisanych pojemników wyłożonych workami, znajdujących się na terenie placówki. Po zawiązaniu, worki wrzucane są do pojemników na odpady zmieszane.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Publicznym im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w przedszkolu i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości ze dziecko zostanie przyjęte do przedszkola tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz oraz będzie przychodziło codziennie w zmienianych czystych i świeżych ubraniach.
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu
w przedszkolu.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie 2 dzieci. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce.
11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Przedszkola.
13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.


………………..……………………….......……………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Przedszkolowo.pl logo