Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego im. „Sindbada Żeglarza” w Niechorzu

Opracowana na lata 2021-2022

PODSTAWA PRAWNA
•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
• Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
•Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 , poz. 17).
•Statut Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu.
Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu została opracowana na podstawie analizy sytuacji wewnętrznej przedszkola, analizy Koncepcji Funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu obejmującej lata 2018– 2019, wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2015/2016, 2017/2018 i 2018/2019 oraz wniosków i rekomendacji wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Do dyspozycji Przedszkola Publicznego są 2 sale dydaktyczne, szatnia, łazienka oraz przedszkolny plac zabaw. Nauczyciele korzystają również z pomieszczeń szkolnych (biblioteki, sali gimnastycznej świetlicy, oraz pracowni komputerowej i gabinetu pomocy przedlekarskiej.
Na podstawie analizy SWOT (S – mocne strony, W – słabe strony, O – szansa na korzystne zmiany, T – zagrożenia) techniki analitycznej , służącej do porządkowania informacji we wszystkich obszarach planowania strategicznego, wynika, że w Przedszkolu Publicznym im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu słabych stron (czynniki wewnętrzne) jest mniej niż mocnych, natomiast szanse zagrożenia, jako czynniki zewnętrzne utrzymują się na tym samym poziomie.
Wyniki szczegółowe:
MOCNE STRONY
1. Wysokie kwalifikacje nauczycieli.
2. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zdobywanie nowych kwalifikacji (wynikających z wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli).
3. Rozwinięty system wspierania dzieci, w tym dzieci zdolnych oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4. Nauka języków nowożytnych : język niemiecki i język angielski.
5. Otwartość przedszkola na nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne oraz na współpracę z instytucjami zewnętrznymi.
6. Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa (sala gimnastyczna, nowy plac zabaw)
7. Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie postępów dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole.
8. Wyposażenie sal przedszkolnych w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.
9. Stale polepszający się stan wyposażenia placówki.
10. Sprzyjający efektywnej edukacji „etos przedszkola”, przejawiający się w:
wysokich oczekiwaniach wobec dzieci i nauczycieli, pozytywnym podejściu do dziecka (rozwinięty system motywowania), partnerskiej współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych oraz społecznością lokalną, współpracy między nauczycielami, utożsamianiu się z przedszkolem i dumie z niego.
11. Prężnie działająca Rada Rodziców jako organ wspierający.
12. Jako jedyne przedszkole w Gminie nasze przedszkole posiada imię - Sindbada Żeglarza.
13.Zatrudnienie logopedy dla dzieci z wadami wymowy.
15.Nasze dzieci mają możliwość kontaktu z komputerem i ekranem multimedialnym
16.Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
17.Udział w konkursach, festiwalach i akcjach charytatywnych i innych.
18.Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
19.Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi
20. Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.
21. Współpraca z różnymi instytucjami, pogadanki, spotkania organizowane przez nauczycieli.
22. Wizyty psychologa.

SŁABE STRONY

1. Istniejące bariery architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
2. Brak dodatkowej sali przedszkolnej - zróżnicowane wiekowo grupy przedszkolne.
3.Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe


Korzystne zmiany
1.Pozyskiwanie dodatkowych środków na poprawę warunków funkcjonowania placówki.
2. Rozwój instytucji wspomagających proces nauczania i wychowania.
3. Lepsza współpraca w poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
4. Utrzymanie mocnych stron i ich doskonalenie, dalszy rozwój w celu pozyskiwanie nowych wychowanków przedszkola.
5.Wzbogacanie tradycji przedszkolnych, rodzinnych i narodowych.
6.Bogatsza oferta zajęć dodatkowych.

Zagrożenia
1. Wzrost niepokojących zachowań wśród dzieci, wystąpienie większych problemów wychowawczych.
I-Wizja przedszkola
Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest:
„Przedszkole przyjazne, otwarte, wspierające rozwój każdego dziecka - przedszkolaka”
•Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
•Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
•Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
•Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
•Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
•Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
•Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
•Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
•Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
•Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
•Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

II- Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
•zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
•pomaga przezwyciężyć trudności,
•tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
•wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
•wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami,
•kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
•promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
•przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
•realizuje programy wychowawczy i profilaktyczny
•organizuje sprawne zarządzanie placówką,
•analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

III-Cele główne
1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
• Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
2.Procesy zachodzące w przedszkolu.
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV-Cele szczegółowe
• Realizacja założeń reformy oświatowej.
• Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
• Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
• Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
• Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
• Realizacja programów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych.
• Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.
• Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
• Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
• Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
• Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.


V- Kryteria sukcesu
• Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
• Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
• Realizacja autorskich programów edukacyjnych.
• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
• Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
• Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
• Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
• Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.


VI-Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:
• DZIECI
• RODZICE
• NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI PRZEDSZKOLA
• ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Podmiotem są dzieci, które są najważniejsze. To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.

VII-Działania podnoszące jakość pracy przedszkola
DZIECI
1. Sposoby motywacji dzieci:
a) Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji, nagroda rzeczowa, nagroda książkowa na koniec roku,
b) Ponoszenie konsekwencji: brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu.
2. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
• przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
•szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy,
• przekazanie rodzicom " Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka"

1. RODZICE
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego,
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
• nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
a) przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń:
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
b) informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i innej:
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).
c) włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola:
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursów, wycieczek,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

2. NAUCZYCIELE
Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy:
-Szkoleniowe rady pedagogiczne - Udział w warsztatach i kursach tematycznych - Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi
- Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania - Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych - Systematyczne zapoznawanie z aktualnościami prawa oświatowego - Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania
- Publikowanie swoich dokonań na portalach internetowych

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• obserwacji zajęć,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

3. ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
1.Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej w miarę możliwości.
• Organizowanie akcji i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego
• Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną
• Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami z terenu gminy.
2. Promowanie placówki w środowisku poprzez:
• Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
• Prowadzenie Facebooka oraz strony internetowej przedszkola.
• Organizację uroczystości ogólnodostępnych.
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu.
• Organizowanie Dni otwartych.
• Dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka w przedszkolu.
• Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego.
• Udział w przeglądach, konkursach, spartakiadach.
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców.
• Prezentacja przedszkola w lokalnych mediach.

VIII- Realizacja Koncepcji Pracy Przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowania przedszkolnego.
2. Programie wychowawczym przedszkola.
3. Programie profilaktyki przedszkola „Jestem zdrowy i bezpieczny”
4. Autorskim programie adaptacyjnym przedszkola „Radosny przedszkolak”
5.Autorskim programie edukacji regionalnej „Niechorze- moja mała Ojczyzna”


Dalsza praca nad koncepcją
1. Koncepcja pracy przedszkola jest w trakcie modyfikowania.
2. Wszelkie działania ujęte w koncepcji ukierunkowane są na rozwój placówki i stworzenie takiej atmosfery, która będzie sprzyjała wszechstronnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i potrzebami.
2. Zmiany w koncepcji podejmowane będą w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego zespół przedstawia ocenę realizacji koncepcji.
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją pracy przedszkola podczas zebrań z rodzicami oraz umieszczona zostanie ona na stronie internetowej przedszkola i tablicy ekspozycyjnej.

IX- Sylwetka absolwenta:
Nasz absolwent :
•jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną, i
•umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
• wyznaje takie zasady jak: dobro, prawda, piękno,
• jest ciekawy świata,
• dąży do pogłębienia wiedzy,
• rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty,
• otwarty, koleżeński w kontaktach z rówieśnikami,
• ma pozytywny obraz własnego” JA”
• samodzielny,
• posiada poprawną wymowę, bogaty zasób słownictwa,
• jest wrażliwy na sztukę, piękno otaczającego świata,
• wie co sprzyja i zagraża zdrowiu,
• odpowiedzialny za własne czyny,
• jest przygotowany do stawiania czoła trudnościom, kłopotom, które może napotkać na swojej drodze,
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

X -Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie,
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:
1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:
1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
3. zasady kultury współżycia, postępowania,
4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:
1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
4. wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
1. życia i rozwoju,
2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
3. serdeczności i ciepła,
4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
10. wspólnoty i solidarności w grupie,
11.aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
14. nauki, informacji,
15. badania i eksperymentowania,
16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
17. znajomości konsekwencji swojego zachowania,
18. zdrowego żywienia


Przedszkolowo.pl logo