Konkursy

„Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”

„Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”

REGULAMIN KONKURSU

„Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”
1. Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
2. Cele konkursu:
– zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
– promowanie amatorskiej twórczości,
– zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.
3. Adresaci konkursu:
Konkurs zaadresowany jest dzieci w wieku przedszkolnym
I. TRADYCYJNY KOSZYCZEK WIEKANOCNY:
a) w kategorii koszyczek wielkanocny przyjmowane są prace indywidualne:
– dzieci przedszkolne – 3 lata
– dzieci przedszkolne – 4 lata
– dzieci przedszkolne – 5 lat
– dzieci przedszkolne – 6 lat

b) koszyczek powinien być wykonany z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form zdobniczych,
c) uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
d) pod uwagę nie będą brane prace zawierające gotowe ozdoby niewykonane własnoręcznie,
4. Warunki udziału:
a) warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do

Przedszkola Miejskiego nr 11
Podłosie 10
42-504 Będzin

pracy w wybranej kategorii wraz z metryczką (wydrukowaną) zawierającą następujące informacje:
– imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy wykonawcy,
b) pracę należy dostarczyć w terminie od 15 do 01 kwietnia 2019 roku
5. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie,
b) oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
c) nagrody zostaną przyznane za zdobycie I,II,III miejsca w każdej z kategorii,
d) decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.
7. Postanowienia końcowe
a) zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu,
b) prace konkursowe pozostają w placówce i zostaną wyeksponowane na spotkaniu Wielkanocnym,
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu,
d) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte
w regulaminie, rozstrzyga Organizator.
e) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych -tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm). (dokument w załączeniu)

Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udziela:
Katarzyna Kleszcz; e-mail: pm11@przedszkolebedzin.pl,


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy)
□ Zezwalam □ Nie zezwalam


Wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej i facebooku placóki

□ Zezwalam □ Nie zezwalam

w celu I edycji konkursu plastycznego „Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”, przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
· administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
· z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail marekwozniak@marwikpoland.pl
· celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, wizerunek) jest organizacja I edycji konkursu plastycznego „Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 81 ustawy z 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych,
· podanie danych jest dobrowolna, ale konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w w/w konkursie,
· dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
· dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
· podane dane będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu,
· przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
· może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO,
· dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Zostałem(-am) poinformowany(-a) że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

………………………………..
(podpis rodziców/prawnego opiekuna)


Konkurs trwa do: 2019-03-31, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.