Konkursy

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Mój przyjaciel Miś"

W związku ze zbliżającym się 25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia zapraszamy do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel Miś”

  1. Organizator: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
  2. Cele konkursu: upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia, inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów plastycznych dzieci
  3. Regulamin konkursu:

-konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat z terenu całej Polski

- technika: dowolna, płaska, format pracy: A4

- ilość prac dowolna z każdej placówki

- każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego), dodatkowo dołączamy załączniki nr 1 i 2
-oceny nadesłanych/złożonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora; oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac

- laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki, którzy telefonicznie zostaną powiadomieni o wygranej; nagrody i dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową

- wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje prawo do odwołania

-zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce, nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu


- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na akceptację warunków regulaminu konkursu, dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów: wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz wyeksponowania prac w siedzibie organizatora

-termin składania/nadsyłania prac: od 22.10.2018r. do 13.11.2018r. ,(decyduje data stempla pocztowego), rozstrzygnięcie konkursu do 25.11.2018 r.

-prace należy złożyć/wysłać na adres Organizatora:
Przedszkole Samorządowe ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Snela - Miklas, Dagmara Rutkowska, Anna Horbik, Paulina Wechta


Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Mój przyjaciel Miś” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu (Przedszkole Samorządowe w Miliczu) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)
..........................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


Załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko nauczyciela)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole Samorządowe w Miliczu) moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel Miś”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)
..............................................
(Miejscowość, data i czytelny podpis nauczyciela)
Konkurs trwa do: 2018-11-13, 00:00
wpis edytowano 2018-10-22, 15:13
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.