Statut Przedszkola

1 STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU
(Tekst ujednolicony)

Zatwierdzony uchwałą Nr 7/2014/2015 Rady Pedagogicznej
ZSP w Niechorzu z dnia 22.06.2015 r.
2 Podstawa prawna:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
3) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908);
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);
5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013, poz. 532),
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
7) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
8) Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)
9) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi
oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz. U. Z
2015 r. Poz 1202)
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2014 r. poz 1170).

3
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.
1. Przedszkole Publiczne im. Żeglarza Sindbada, zwane dalej Przedszkolem jest placówką
publiczną powołaną do wykonywania zadań wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych
dla dzieci w wieku od 3 do 6 5 lat.
2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu.
3. Przedszkole ma swoją siedzibę w Niechorzu, przy ulicy Szczecińskiej 6.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Rewal.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
6. Decyzję o przekształceniu lub likwidacji Przedszkola podejmuje organ prowadzący
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
7. Przedszkole jest jednostką samorządową utrzymywaną z finansów Gminy Rewal. Forma
organizacyjno – prawna: jednostka budżetowa.
8. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz
niniejszego statutu.
9. Obwodem przedszkola są dwie miejscowości: Niechorze i Pogorzelica, w tym Pogorzelica
podległa Gminie Karnice.
§ 2.
1. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu
Przedszkole Publiczne
ul. Szczecińska 6, 72-350 Niechorze
Te. 91 38 63427
2. Przedszkole posiada e-mail: zsp_niechorze@gazeta.pl
3. Przedszkole posiada stronę internetową: www.sindbad.edu.pl
4. Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/125/07 z dnia 21 grudnia 20007 roku i zmianą w uchwale nr
XX/136/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku, nadano Przedszkolu imię „Sindbada Żeglarza (akt
nadania z 6 maja 2008 roku).
5. Przedszkole posiada logo:
4
§ 3.
1. Przedszkole prowadzi żywienie na zasadach dobrowolności.
2. Stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 4.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
budynkiem Przedszkola.
2. Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Przedszkola, w szczególności
nauczyciele przydzieleni do danego oddziału i prowadzący tam zajęcia.
§ 5.
1. Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych uwzględniających ich
potrzeby i możliwości rozwojowe.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w budynku przedszkolnym oraz zajęć
poza budynkiem.
3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni SA wszyscy pracownicy Przedszkola,
w szczególności nauczyciele i przydzieleni do danego oddziału pracownicy obsługi.
5
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 6.
Cele główne
1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania
tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję
doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w
zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu
gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
§ 7.
Cele szczegółowe
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej.
3. Ukształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Zdobycie przez dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi.
5. Ukształtowanie następujących umiejętności:
1) czynności samoobsługowych;
2) nawyków higienicznych i kulturalnych;
3) utrzymywania ładu i porządku.
6. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
7. Wychowanie zdrowotne i ukształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
8. Ukształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
6
10. Rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole, a także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie
uczenia i nauczania.
11. Stworzenie przyjaznej atmosfery, wolnej od agresji i przemocy.
12. Uświadomienie rodzicom ważnej wychowawczej, jaką pełnią.
13. Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.
§ 8.
Zadania ogólne przedszkola
1. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
2. Troska o rozwój wszechstronnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
3. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do
możliwości rozwojowych dziecka.
4. Podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego
dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości
5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
6. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania dzieci do właściwego odbioru
i wykorzystywania mediów.
7. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska.
8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania
się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
10. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.
11. Podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.
12. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz
prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.
7
13. Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
14. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym
możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.
15. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
16. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka.
17. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez
przedszkole.
18. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek, stwarzanie warunków do
aktywnego udziału w konkursach i udziałach w akcjach ogólnopolskich przystosowanych do
wieku i poziomu umysłowego dzieci.
19. Budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe.
20. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
21. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych.
22. Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
23. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
24. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
25. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
26. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu
8
Rozdział 3
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 9.
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
2. W przypadku 6 oddziałów w oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach albo jeżeli co
najmniej dwa oddziały pracują dłużej niż 10h dziennie może być utworzone stanowisko
wicedyrektora.
§ 10.
Zasady współdziałania organów przedszkola:
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
2. Formy współdziałania wyrażają się w:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w przedszkolu oraz danej grupie;
2) uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci;
3) uzyskiwaniu w formie pisemnej lub ustnej rzetelnej informacji na temat swojego
dziecka, jego zachowania, umiejętności oraz posiadanej wiedzy;
4) wyrażaniu i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole, bądź sprawującemu
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
5) bezpośrednich kontaktach rodziców i nauczycieli.
3. Szczegółowe zasady współpracy poszczególnych organów określa Roczny Plan Pracy,
Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w porozumieniu z Radą Rodziców.
4. Organy przedszkola są zobowiązane do:
1) Współpracy;
2) do dbania o dobry klimat przedszkola;
9
3) do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych
warunków rozwoju wychowanków.
5. Spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy
dyrektorem, radą rodziców i członkami rady pedagogicznej.
§ 11.
Dyrektor
1. Zadania i uprawnienia dyrektora:
1) Dyrektor odpowiada za całokształt pracy przedszkola, a w szczególności:
a) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
b) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
c) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
d) zapewnia, w miarę możliwości, warunki do realizacji zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych;
e) sprawuje nadzór pedagogiczny;
f) odpowiada za realizację uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji oraz za realizację zarządzeń organów nadzorujących przedszkole;
g) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;
h) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie
finansowym przedszkola;
i) zapewnia optymalne warunki odbywania praktyk pedagogicznych;
j) dopuszcza do użytku zestaw programów wychowania przedszkolnego, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
k) podaje do publicznej wiadomości informacje o przedszkolny zestawie
programóww wychowania i nauczania.
l) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego dziecka.
2) Dyrektor ma prawo do:
a) wydania decyzji w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z właściwymi przepisami;
b) wydania decyzji w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza przedszkolem
zgodnie z właściwymi przepisami,
10
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
3. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony nauczyciel.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
3) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
4) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem premiowania
i nagradzania” oraz wymierzania kar zgodnie z Kodeksem Pracy;
5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie
odznaczeń, nagród KO i MEN dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
4a. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora)
jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
5. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.
6. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .
§ 12.
Rada pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze Statutu
Przedszkola.
2. Kompetencje rady pedagogicznej :
1) stanowiące,
2) opiniodawcze,
3) wnioskodawcze.
§ 13.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) opracowanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy, programu wychowawczego,
2) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola i jego zmian,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Przedszkolu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola
(nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne),
11
5) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,
6) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) uchwalanie regulaminów Przedszkola o charakterze wewnętrznym.
§ 14.
Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy
nauczyciela;
2) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
składanego przez Dyrektora Szkoły;
3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przedstawionych przez dyrektora;
5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Niechorzu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
6) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez
organ prowadzący;
7) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;
8) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych;
9) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
§ 15.
1. Do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:
1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;
2) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
2. Rada Pedagogiczna ponadto ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu
doskonalenia pracy szkoły.
12
§ 16.
Tryb pracy Rady:
1) rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych,
2) zebrania rady pedagogicznej zwołuje, prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący,
zgodnie z planem opracowanym na początku każdego roku szkolnego;
3) w wyjątkowych sytuacjach radę pedagogiczną może poprowadzić wyznaczony przez
dyrektora nauczyciel;
4) zebrania rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego
Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego lub co najmniej 1/3
członków Rady Pedagogicznej;
5) podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów,
opieczętowana i podpisywana przez dyrektora. Księga przechowywana jest w gabinecie
dyrektora;
6) księgę protokołów udostępnia się nauczycielom zatrudnionym w szkole lub
w przedszkolu i organom nadzorującym szkołę;
7) członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw, które mogłyby
naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
8) z każdego posiedzenia rady pedagogicznej, wyznaczona na początku każdego roku
szkolnego osoba, sporządza protokół i wpisuje do księgi protokołów;
9) zawiadomienie o terminach posiedzenia rady pedagogicznej , terminy sporządzenia
protokołu, zgłoszenia ewentualnych poprawek określa „Regulamin Rady
Pedagogicznej”;
10) w sytuacjach nagłych dyrektor może zawiadomić o radzie pedagogicznej nawet w dniu
posiedzenia.
§ 17.
Obowiązki członka rady pedagogicznej:
1) czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej
komisjach;
2) realizowanie uchwał Rady, także wtedy kiedy zgłosił do niej zastrzeżenia;
3) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań.
13
§ 18.
1. Skład rady pedagogicznej:
1) radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym;
2) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3) w miarę bieżących potrzeb.
§ 19.
Uprawnienia rady pedagogicznej:
1) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
2) w przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę
Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 20.
Kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej
1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest z urzędu dyrektor, który jest zobowiązany do:
1) prowadzenia i przygotowania zebrania oraz zawiadomienia wszystkich członków rady
pedagogicznej o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem;
2) realizacji uchwał;
3) tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego i wychowawczego
przedszkola;
4) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
5) dbania o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę ich praw i godności;
14
6) zapoznawania członków rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
przedszkolnego oraz omawianie trybu i form ich realizacji;
7) analizowania stopnia realizacji uchwał.
2. Dyrektor jako przewodniczący, przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
§ 21.
Rada Rodziców
1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych oraz po
jednym przedstawicielu z każdej klasy wybranym w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców wychowanków przedszkola i uczniów szkoły.
3. Rada rodziców jest „Radą Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu”.
4. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców”.
5. Uchwały i decyzje rady rodziców są jawne, umieszczone na stronach internetowych
przedszkola i na tablicy ogłoszeń, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych za
poufne.
6. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu
roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
§ 22.
1. Rodzice maja prawo do:
1) znajomości planów miesięcznych w oddziale;
2) znajomości zadań wynikających z planu rocznego, z którym dyrektor zobowiązany jest
zapoznać rodziców na początku roku szkolnego;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i wychowania;
4) wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat
pracy przedszkola.
15
2. Częstotliwość oraz terminy organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze określa roczny plan pracy.
Rozdział 4
Organizacja Przedszkola
§ 23.
1. Przedszkole jest placówką nie feryjną, funkcjonuje przez cały rok szkolony, z wyjątkiem
przerw ustalonych, na wniosek dyrektora, przez organ prowadzący i przerw świątecznych.
2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy przedszkola;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący.
5. W okresie lipca i sierpnia przedszkole może mieć przerwę wakacyjną.
6. W czasie przerw wakacyjnej dzieci mają zapewnioną opiekę w innym, dyżurującym na
terenie Gminy Rewal, przedszkolu. Za organizację przedszkola wakacyjnego odpowiada
dyrektor przedszkola dyżurującego.
7. Przedszkole dyżurne wyznacza Wójt Gminy Rewal.
8. W celu zapewnienia optymalnej organizacji pracy przedszkola, minimalizowanie kosztów
utrzymania placówki, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami
wolnymi. Przedszkole jest wtedy czynne, jeśli do placówki zostało zapisanych co najmniej
10 dzieci. Rodzice, którzy zgłoszą dziecko do przedszkola w w/w dni ponoszą koszty stawki
dziennej za wyżywienie nawet jeśli dziecko nie będzie obecne w tych dniu.
§ 24.
1. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową, czynną 9 godzin dziennie (od 7.00 do 16.00)
przez pięć dni w tygodniu.
16
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na
wniosek rady pedagogicznej i rodziców z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym oddziałem ustala dla
tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, wraz z tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia
uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Ramowy rozkład dnia:
1) 7.00 – 8.30 schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem;
2) 8.30 – 13.30 realizacja podstawy programowej (zajęcia nieodpłatne);
3) 13.30 – 16.00 zabawy dowolne wynikające z potrzeb dzieci, gry i zabawy
ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem.
5. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin
dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy
niewielkim udziale nauczycieli);
2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) na świeżym
powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( Organizowane są tam
gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze
i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego przez
nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje, w tym czasie
odbywają się czynności organizacyjne, samoobsługowe, opiekuńcze.
6. Od 1 września 2015 roku w przedszkolu realizuje się przygotowanie dzieci do posługiwania
się językiem obcym nowożytnym. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
7. Czas trwania zajęć z języka obcego dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci
i trwa 30 minut.
8. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jest to czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której realizacja stanowi
prawo każdego dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym (a wobec dzieci 5-letnich
obowiązek).
17
9. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia (specjalistyczne) z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej
odbywają się wyłącznie po godzinach przeznaczonych na realizację podstawy
programowej.
10. Przedszkole realizuje następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego
wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
11. W godzinach od 8.00 do 8.30 i od 13.30 do 14.30 przedszkole organizuje nieodpłatne,
następujące zajęcia dodatkowe:
1) rytmika dla obu grup;
2) religia za zgodą i na życzenie rodziców.
12. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
13. Czas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych uzależniony jest od wieku wychowanków
i wynosi:
 Dla dzieci w wieku 3-4 lat około 15 minut;
 Z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut
§ 25.
1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez
władze kościoła.
2. Dzieci nie uczęszczające na religię, na czas jej trwania przebywają w drugiej grupie
przedszkolnej.
3. Nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności
w programem nauczania, prowadzi dyrektor przedszkola.
4. Nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć.
5. Nauka religii odbywa się w sali przedszkolnej, przed lub po zajęciach przeznaczonych na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 26.
18
6. Na wniosek rodziców oraz orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkole
może realizować roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, w formie nauczania
indywidualnego.
7. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na
celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
8. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje
wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, także formy współpracy z rodziną
określają odrębne przepisy.
§ 27.
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom i
ich rodzicom.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu możliwości
psychofizycznych oraz zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków
wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń edukacyjnych;
10) zaniedbań środowiskowych;
11) trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska;
12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
19
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na:
1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych;
2) rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz
specjaliści.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy
z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny
i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy
1) rodziców dziecka;
2) nauczyciela;
3) wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) dyrektora przedszkola;
6) Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
7) Pomoc nauczyciela;
8) Pracownika socjalnego;
9) Asystenta rodziny;
10) Kuratora sądowego;
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) porad i konsultacji;
5) warsztatów.
20
10. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole
rodziców ucznia.
11. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych
przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy
zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.
13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej
dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej
w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 28.
1. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. Na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego
liczba dzieci w oddziale może być niższa niż 25.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie
dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka następuje w przypadku wolnego
miejsca w grupie młodszej i uzależnione jest od stopnia gotowości dziecka do pobytu
w przedszkolu..
4. Przedszkole prowadzi oddział, zwany oddziałem „0”, który przygotowuje dzieci do podjęcia
nauki w szkole.
5. Do oddziału „0” przyjmowane są dzieci pięcioletnie. W przypadku wolnych miejsc, na
wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, do
oddziału mogą być przyjęte dzieci czteroletnie.
21
6. Do grupy dzieci realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, mogą być
przyjęte dzieci niepełnosprawne. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi
orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stan zdrowia.
7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać
do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy
8 lat.
§ 29.
1. Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza przedszkola prowadzona jest w oparciu o:
1) obowiązującą podstawie programową wychowania przedszkolnego;
2) program wybrany przez nauczyciela spośród programów wpisanych do wykazu
programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu;
3) lub program autorski, opracowany przez nauczyciela przedszkola.
2. Wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien obowiązywać
przez co najmniej 2 lata.
3. Praca wychowawcza przedszkola opiera się rocznym lub wieloletnim programie
wychowawczym i programie profilaktycznym uchwalonym przez rade pedagogiczną
i zaopiniowanym przez radę rodziców.
4. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się wychowawca.
5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż
nauczycielka prowadzi jeden oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 30.
1. Godziny posiłków oraz cenę poszczególnych posiłków ustalane są na początku roku
szkolnego. W/w informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
przedszkola.
2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym.
3. Opłaty za posiłki wnoszone są za każdy miesiąc z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca,
na konto placówki lub w sekretariacie.
4. Opłaty za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.
22
5. Odliczenia dokonuje się od dnia nieobecności, jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 8.00.
§ 31.
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go
1. Rodzice lub osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka, zapewniają
dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby
przez nich upoważnione, mogą opuścić przedszkole po wejściu dziecka na salę, gdzie
opiekę nad nim przejmuje nauczyciel.
3. Rodzice lub inne osoby upoważnione, odbierają dziecko z przedszkola informując o tym
nauczyciela. W chwili przebywania dziecka w szatni, opiekę przejmuje osoba odbierająca
dziecko. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła
13 rok życia.
4. Rodzice lub osoby upoważnione mają obowiązek odbierać dzieci do godziny
zadeklarowanej w umowie, nie później jednak, jak do 16.00.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba
pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszkola. dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka
zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
9. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny – do
16.3o. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji.
10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
11. W wyjątkowych wypadkach, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, kiedy
dziecka nie może odebrać żadna z upoważnionych osób, dopuszcza się wydanie dziecka po
telefonicznej prośbie rodzica.
23
12. Personel przedszkola ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów
prawnych) lub osobę upoważnioną.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 32.
1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się wychowawca.
2. Wychowawca oddziału w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające
dziecko i integrujące grupę;
3) współdziała z pozostałymi nauczycielami przedszkola, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu dzieci;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
a)okazywania pomocy w ich działaniach wychowawczych,
włączenia rodziców w sprawy życia grupy i przedszkola;
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz
zainteresowań wychowanków, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych. Wychowawca ma
prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
właściwych placówek, instytucji oświatowych.
§ 33.
1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych przedszkole zatrudnia logopedę.
2. Do zadań logopedy należy:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb wychowanków, prowadzenie badań i diagnozy;
2) rozpoznawanie zaburzeń rozwoju mowy, udzielanie pomocy w minimalizowaniu
skutków tych zaburzeń, inicjowanie pomocy w środowisku domowym i przedszkolnym
24
3) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w
zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 34.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą. Jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
dzieci.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zadań, w szczególności:
1) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
a) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
5. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakty z ich
rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączenia ich w działalność przedszkola.
6. Nauczyciel prowadzi obserwację dzieci podczas zabawy, kierują zabawą lub ja inspiruje,
ingeruje w konflikty między dziećmi swoje spostrzeżenia przekazuje wychowawcy grupy.
7. Nauczyciel przed zajęciami w sali i poza nią, sprawdza przed zajęciami warunki do
prowadzenia zajęć.
8. Jeżeli miejsce do prowadzenia zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi.
25
§ 35.
1. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W przypadku opuszczenia sali ma
obowiązek zapewnić dzieciom opiekę przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi
(pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa). Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela
z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali lub na dworze.
2. Nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa w czasie sprawowania opieki nad
dziećmi nie prowadzi żadnych prywatnych rozmów telefonicznych.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do zawierania z dziećmi umów i reguł warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
4. Nauczyciel przejmuje opiekę nad dzieckiem z chwilą przyjścia dziecka do przedszkola
i przywitania się z nim.
§ 36.
1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych
zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
2. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych np. gorączka, wysypka,
biegunka itp. lub zaistnienia zdarzenia powodującego uraz np. skaleczenie, stłuczenie,
ukąszenie itp. – nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka.
§ 37.
1) Wszyscy pracownicy przedszkola, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno
w budynku przedszkola, na terenie ogródka, jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola,
odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
2) Każdy pracownik przedszkola wykonujący swoja pracę na terenie przedszkola nie może
stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających w placówce.
3) Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości
w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.
4) Podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
5) Na przedszkolnym placu zabaw w tym samym czasie nie mogą przebywać obie grupy.
26
6) Niedopuszczalne jest gromadzenie się osób sprawujących nadzór nad dziećmi w jednym
miejscu i prowadzenie rozmów.
7) Obowiązki pracowników administracyjnych i obsługowych regulują zakresy czynności na
poszczególnym stanowisku.
8) Zasady zatrudniania wszystkich pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 38.

Obowiązki nauczycieli w czasie wycieczki pieszej i autokarowej:
1. Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania i uzgadniania każdej wycieczki autokarowej
dyrektorowi przedszkola.
2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialny jest kierownik wycieczki.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczki odpowiadają wszyscy opiekunowie.
4. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu wycieczki określa odrębny dokument -
„Regulamin wycieczek przedszkolnych”.
5. Przed każdą wycieczką autokarową kierownik wycieczki wypełnia „Kartę wycieczki”
i sporządza listę uczestników.
6. Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do „Zeszytu wyjść”, wpisując
datę, godzinę wyjścia i planowanego powrotu, a następnie potwierdza wpis własnoręcznym
podpisem.
7. W trakcie wycieczki pieszej lub spaceru, nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc
nauczyciela lub woźna oddziałowa; co najmniej 1 osoba dorosła na 12 dzieci w grupie „0”,
a w grupie młodszej 1 osoba na 10 dzieci.
8. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej, dyrektor, po
zgłoszeniu tego faktu przez nauczyciela, wyznacza inną osobę do opieki.
9. Przed każdym wyjściem lub wyjazdem opiekunowie grupy sprawdzają ubiór dziecka. Ubiór
dziecka musi być dostosowany do warunków atmosferycznych i nie może budzić żadnych
zastrzeżeń.
10. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy
i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
11. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, dziecko nie może uczestniczyć
w wycieczce lub spacerze.
27
§ 39.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela przedszkola
1. Nauczyciel przedszkola realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze
w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami
zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy
przedszkola/planie pracy przedszkola.
2. Bezpośrednim przełożonym nauczyciela jest dyrektor przedszkola.
3. Nauczyciel obowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu
określonym przez dyrektora przedszkola.
4. Nauczyciele prowadzący daną grupę przedszkolną obowiązani są do ścisłej współpracy
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Nauczyciel współpracuje z innymi pracownikami pedagogicznymi oraz specjalistami.
6. Nauczyciel stanowi wzór etyczny zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki
obowiązującym w przedszkolu.
7. Nauczyciel współpracuje z woźną/ pomocą nauczyciela w zakresie utrzymania ładu,
porządku i estetyki we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
8. Jako członek rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek działać w zakresie
przewidzianym statutem przedszkola i regulaminem rady pedagogicznej.
9. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać tajemnicy służbowej.
Zakres zadań (zgodnie z art. 42. ust. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 lutego 1982 r.
(Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.):
1. Zadania związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz , w wymiarze czasu pracy wnikającym
z arkusza organizacji pracy przedszkola:
1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z
obowiązującym programem/programami, wynikającymi z realizacji podstawy
programowej, koncepcji pedagogicznej przedszkola/planu pracy przedszkola oraz
ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) Realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego
z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej;
28
3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych/ diagnozy pedagogicznej mających na celu
poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju
dziecka oraz dokumentowanie tych działań;
5) Stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania;
6) Wykorzystywanie czasu pracy na wyłączną działalność z wychowankami
z uwzględnieniem różnych form pracy z dziećmi, form organizacyjnych oraz metod;
7) Dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do
potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku - tj. specyficznych potrzeb wychowanka;
8) Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć
i zabaw w budynku przedszkola oraz poza nim, podczas spacerów, wycieczek,
plenerów artystycznych, prac użytecznych, itp.;
9) Przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i instrukcji w tym zakresie;
10) Niepozostawianie dzieci bez opieki;
11) Wymaganie opieki pracownika obsługi przy zajęciach i czynnościach dzieci, podczas
których nauczyciel musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo wychowanków np: praca
z narzędziami, spacery, wycieczki, pobyt w toalecie, w szatni, uroczystości wewnętrzne
i zewnętrzne, prace użyteczne, pobyt w ogrodzie;
12) W spieranie i aktywizowanie działań pracowników obsługi przydzielonych do grupy
w zakresie utrzymywania ładu, porządku i czystości w sali;
13) Uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci
wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych;
14) Współpraca z personelem kuchennym w zakresie ustaleń żywieniowych dzieci
będących na diecie;
15) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, zdrowotną i inną;
2. Inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb,
zainteresowań wychowanków, w szczególności:
1) Organizacja i udział w wycieczkach;
2) Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć na rzecz dzieci i z ich udziałem
(o charakterze wewnętrznym i środowiskowym lub szerszym);
3) Realizacja zadań wynikających z przydzielonych dodatkowych czynności nauczyciela;
29
4) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
5) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;
6) Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał;
7) Rzetelne i systematyczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie
następującej dokumentacji pedagogicznej:
a) dziennik zajęć przedszkola,
b) dokumentacja planowania pracy,
c) arkusze obserwacji, diagnozy dzieci,
d) dokumentacji pracy indywidualnej (dzieci o specyficznych potrzebach
edukacyjnych w tym także szczególnie uzdolnionych),
e) dokumentacji potwierdzającej współpracę z rodzicami.
3. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się nauczyciela do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym, w szczególności:
1) Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez studiowanie literatury przedmiotu,
wykonywanie, gromadzenie pomocy dydaktycznych, udział w zajęciach koleżeńskich;
2) Projektowanie, opracowanie planów pracy wychowawczo – dydaktycznych
z uwzględnieniem podstawy programowej, przyjętego do realizacji programu
wychowania przedszkolnego, koncepcji pedagogicznej/ planu pracy przedszkola oraz
innych programów (profilaktycznych, wychowawczych, dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych itp.)realizowanych na terenie przedszkola, zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci;
3) Podejmowanie analiz problemów wychowawczo dydaktycznych na forum zespołu
nauczycielskiego( posiedzenia rad pedagogicznych i zespołów zadaniowych);
4) Rzetelne przygotowywanie się do uczestnictwa w WDN zgodnie z opracowanymi przez
lidera planami;
5) Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, wynikających
z opracowanego Planu Doskonalenia Zawodowego;
6) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z
bieżącej działalności placówki.
30
Zakres odpowiedzialności i uprawnień:
1) Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej działa w zakresie przewidzianym statutem
przedszkola i regulaminem rady pedagogicznej;
2) Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola, organem sprawującym
nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych,
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu
przydzielonych,
c) osiąganie celów wychowania w swojej grupie;
3) Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed władzami przedszkola, ewentualnie
cywilnie lub karnie za:
a) brak nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku dziecka lub
na instrukcji p.poż , regulaminu spacerów i wycieczek,
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia przedszkola
przydzielonego przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru
i zabezpieczenia;
4) Nauczyciel ma prawo do:
a) wysuwania wniosków zmierzających do polepszenia pracy wychowawczej
opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola,
b) podejmowania konkretnych kroków zmierzających do polepszenia pracy
przedszkola,
c) podsumowania i oceniania całorocznej pracy przedszkola,
d) omawiania i współdziałania w tworzeniu programów pedagogicznych
przedszkola,
e) wnioskowania o rozwiązaniu problemów zdrowotnych, społecznych
i materialnych swoich wychowanków do dyrektora przedszkola, rady rodziców,
służby zdrowia i innych instytucji;
5) Nauczyciel ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno –
pedagogicznej w swej pracy od dyrektora przedszkola i innych instytucji i osób
wspomagających.
6) Nauczyciel uprawniony jest do:
a) otrzymywania wynagrodzenia, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze
i dodatki,
31
b) otrzymywania corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na
zasadach określonych przepisami ustawy Karta Nauczyciela,
c) otrzymywania nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę w wysokości i na
zasadach określonych przepisami ustawy Karta Nauczyciela,
d) otrzymywania rocznej nagrody zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
ROZDZIAŁ 6
Wychowankowie przedszkola

§ 40.
Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
2) szacunku i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;
3) bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu;
4) opieki i ochrony;
5) wypoczynku, zabawy i wyboru tej zabawy;
6) akceptacji takimi, jakimi są;
7) znajomości swoich praw i obowiązków;
8) popełniania błędów;
9) nienaruszalności cielesnej;
10) zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi;
11) wyrażania własnych poglądów;
12) aktywności twórczej;
13) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia;
14) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia
sobie w różnych sytuacjach;
15)swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, zajęć dodatkowych;
16) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego
zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
17) indywidualnego procesu i własnego tempa pracy;
32
18) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony
i poszanowania godności osobistej;
19) pomocy psychologiczno – pedagogicznej i materialnej.
§ 41.
Dziecko uczęszczające do przedszkola mają obowiązek:
1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych,
jak i rówieśników;
2) aktywnego udziału w zajęciach;
3) starania się, na miarę swoich możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem
i ubieraniem się;
4) przestrzegania, w miarę możliwości, czystości;
5) zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce po skończonej zabawie.
§ 42.
1. Dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z sal dydaktycznych, ogródka
przedszkolnego i hali sportowej przy szkole.
2. Dla potrzeb przedszkola dostępne są pomieszczenia znajdujące się w budynku szkolnym:
gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga, gabinet pomocy przedmedycznej.
3. W przedszkolu przestrzega się praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach
poprzez edukację dzieci, pedagogizację rodziców i zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka.
§ 43.
1. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola mają zapewnione pełne wyżywienie, korzystają
z posiłków określonych w umowie cywilno – prawnej zawartej pomiędzy placówką
a rodzicami.
2. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola maja prawo do pięciogodzinnego bezpłatnego
pobytu w placówce. Godziny pobytu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy
podpisywaniu umowy cywilno – prawnej, o której mowa w ust. 1. Dopuszcza się zmiany
tylko w szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców.
33
3. Wychowankowie przedszkola, za zgodą rodziców, ubezpieczeni są od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, jeżeli dziecko nie
uczęszcza do przedszkola przez okres 4 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyn
nieobecności.
§ 44.
Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji
2) krzywdzić innych, ani siebie
3) niszczyć cudzą własność
4) przeszkadzać innym w pracy lub w zabawie.
§ 45.
Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela,
2) pochwałą do rodziców,
3) nagrodą rzeczową,
4) pochwałą dyrektora,
5) listem gratulacyjnym na zakończenie roku,
6) Nagrodą książkową na koniec roku.
§ 46.
1. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizują te samą podstawę programową, w takim samym wymiarze, co ich
pełnosprawni rówieśnicy.
2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym zajęcia rewalidacyjne oraz inne
zajęcia określa się jako odrębne formy pracy z dzieckiem obok dostosowania wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu (§ 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,3,5
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania I opieki).
34

Rozdział 7
Rodzice dzieci przedszkolnych
§ 47.
1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia
i wychowania ich dzieci,
3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,
4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych
i dydaktycznych,
5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, przez swoich
przedstawicieli na sprawy przedszkola.
2. Rodzice zarówno jako indywidualni odbiorcy usług, jak też jako społeczność mająca swój
przedstawicielski organ w postaci Rady Rodziców, posiadają uprawnienia, o których mowa
w Regulaminie Rady Rodziców.
§ 48.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają obowiązek:
1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności
dziecka i nie zaniedbywać ich;
2) Starać się wzmacniać wysiłki przedszkola skierowane na wszechstronny rozwój
wychowanka;
3) Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować wychowawcę
o przyczynach nieobecności;
4) Informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie
i postępy dziecka.
§ 49.
1. Rodzice współpracują z nauczycielami przedszkola i współpracują z radą rodziców.
35
2. Formy współpracy i kontaktów z rodzicami są następujące:
1) zebrania grupowe organizowane cztery razy w ciągu roku szkolnego;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z wychowawcą i innymi nauczycielami (nie mogą
się one odbywać w trakcie sprawowania przez nauczyciela opieki nad dziećmi);
3) rozmowy indywidualne z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, logopedą ( godzinach ich
urzędowania);
4) zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
5) uroczystości i imprezy przedszkolne;
6) informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowe przedszkola, rozmowy
telefoniczne, informacje przekazywane na piśmie.
§ 50.
1. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 10 każdego
miesiąca z góry za dany miesiąc.
2. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą zwrócić się o pomoc
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Za ponad pięciogodzinny pobyt dziecka, rodzice ponoszą koszty związanych z opieką nad
dzieckiem. Wysokość odpłatności za jedna godzinę dziennie ustala MEN.
4. W razie niewywiązywania się rodziców z obowiązku płatności (w przypadku dziecka nie
realizującego obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole), dyrektor, może
podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z list dzieci uczęszczających do przedszkola.
5. W razie niewywiązywania się rodziców z obowiązku płatności (w przypadku dziecka
realizującego obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole), dyrektor, może
podjąć decyzję o ograniczeniu pobytu dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie.
6. Rodzice ponoszą koszty ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – we
wrześniu każdego roku szkolnego.
§ 51.
1. Do przedszkola rodzice przyprowadzają jedynie dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone i kaszlące
nie mogą przebywać w przedszkolu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nauczyciel
może zażądać od rodziców zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka.
36
2. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są natychmiast powiadomić o tym
fakcie dyrektora przedszkola.
3. Po dwutygodniowej nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzic przedkłada u wychowawcy
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Rozdział 8
Rekrutacja do przedszkola
§ 52.
1. Rekrutacje dzieci do przedszkola określa „Regulamin Rekrutacji”.
2. Regulamin, o którym mowa wyżej nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie
roku szkolnego i odział dysponuje wolnymi miejscami.
3. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli liczba miejsc w oddziale
przedszkolnym jest większa niż liczba złożonych wniosków.
4. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu.
6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy
w sprawie świadczenia usług przez przedszkole w danym roku szkolnym. Termin podpisania
umowy wyznacza dyrektor.
7. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy
podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
§ 53.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.
1. W szczególnym przypadku może zostać przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego
dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Przyjęcie dziecka 2,5 letniego może nastąpić, gdy:
1)zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-5 lat,
2) placówka dysponuje wolnymi miejscami,
3)do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.
4. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane
podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.
37
5. Dzieci w wieku 5 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne w przypadku gdy:
1) w przedszkolu prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci 5 letnich;
2)rodzice dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok
szkolny;
3)w trakcie roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci
pięcioletnich.
§ 54.
1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się
stworzenie listy rezerwowej.
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku zwolnienia się
miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 55.
Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu a
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 56.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 57.
1. Zmiany i uzupełnienia w niniejszym Statucie mogą być dokonane na podstawie zgłoszonego
wniosku przez:
38
1) radę pedagogiczną;
2) radę rodziców;
3) dyrektora
2. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej.
3. Zmiana tekstu jednolitego następuje po wprowadzeniu 3 nowelizacji
§ 58
Rozpatrywanie skarg rodziców dotyczących spraw innych niż organizacyjna strona
funkcjonowania przedszkola określa oddzielny dokument – „Procedura rozpatrywania skarg
i wniosków” obowiązująca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu.
§ 59.
1. Statut obowiązuje w równym stopniu dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich
pozostałych pracowników przedszkola.
2. Uchyla się Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu, zatwierdzony uchwałą
Rady Pedagogicznej nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007 roku.
Przedszkolowo.pl logo