Roczny Plan Pracy Dydaktyczno -wychowawczejROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA IM. SINDBADA ŻEGLARZA

W NIECHORZU NA ROK SZKOLNY 2016/217Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.IX. 2016 roku

Główne kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017:

1.Tworzenie warunków do rozwijania aktywności czytelniczych dzieci w różnorodnych formach aktywności
Cele:
•zapoznanie z literaturą dziecięcą,
•kształtowanie zaangażowanej postawy czytelniczej,
•uczenie dzieci bycia twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym,
•pobudzanie zainteresowania korzystania z książek,
•odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimika, gestem i ruchem,
•pobudzanie aktywności, inwencji i inicjatywy własnej dzieci,
•rozwijanie zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości


2. W świecie wartości- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji siebie i innych
Cele:
•zapewnienie dziecku poczucie bezpieczeństwa, życzliwości, przynależności do wspólnoty przedszkolnej,
•wdrażanie do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach,
•stwarzanie warunków dających dzieciom szansę by stawały się otwarte na ludzi, radzące sobie w trudnych sytuacjach,
•rozumienie postępowania innych i porównywania z zachowaniem własnym,
•wzmacnianie wiary wiary w siebie i własne możliwości,
•korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych,
•uświadomienie, że każdy ma swoje prawa (KPD),
•dążenie do zmiany swoich zachowań na społecznie akceptowalne (kodeks grupowy),
•uświadomienie istnienia szansy pokonania własnych słabości, podejmowania nowych zadań i wyzwańI-Tworzenie warunków do rozwijania aktywności czytelniczych dzieci w różnorodnych formach aktywności


1. Opracowanie wykazu literatury przedmiotu oraz literatury dziecięcej dla poszczególnych grup wiekowych

2.Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej oraz grupowych kącików książki w nowe pozycje literatury dziecięcej.

3.Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju opowiadania baśni, bajek i bajeczek, recytowania wierszy o stałej porze dnia


4.Tworzenie szczególnej atmosfery, oddziaływanie terapeutyczne:
-wybór maskotki narratora,
-doskonalenie umiejętności,
- opowiadania nauczycielek

5.Spotkania z uczniami szkoły/wspólny śpiew, recytacje ,konkursy quizy/.


6.Udział dzieci w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych

7. Prezentacja wybranego utworu w wykonaniu dzieci.

8. Zorganizowanie wystawy prac dzieci pt. „W królestwie warzyw i owoców nawiązujących do utworów
literackich związanych z tematyką jesienną”.


9.Prowadzenie kroniki przedszkolnej-prezentacja życia grupy i realizacji podjętej problematyki.


10. Udział dzieci w konkursach przedszkolnych, gminnych i ogólnopolskich

11.W krainie baśni-bal karnawałowy


12. Nawiązanie współpracy z biblioteką
-ustalenie tematyki i harmonogramu wzajemnych kontaktów

13.Zorganizowanie kącika teatralnego w każdej grupie wiekowej. Wykorzystanie gotowych akcesoriów do przebrania, ubrań przyniesionych przez dzieci, pacynek, maskotek, itpII. W świecie wartości- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji siebie i innych

1.Kodeks Przedszkolaka- ustalenie praw i obowiązków podczas grupowego tworzenia kodeksów zachowania


2. Kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich
Przeprowadzenie zabaw poruszających tematykę , drama, scenki tematyczne

3. Kształtowanie tolerancji wobec innych. Słuchanie bajek, opowiadań

4. Udział w akcjach charytatywnych
- zbieranie nakrętek,
- Góra Grosza

5.Poznawanie właściwych zachowań na podstawie wysłuchanych treści literackich

Słuchanie bajek, opowiadań, rozmowa, wykonywanie prac plastycznych

6.Przestrzeganie i realizacja zasad wdrożonego programu wychowawczego i profilaktycznego

7.Stosowanie metod aktywizujących: Drama, bajko terapia, muzykoterapia, „Gimnastyka mózgu Dennisona”, zabawy rozwijające empatię, techniki relaksacyjne
Występy międzygrupowe, pokazy artystyczne przed rodzicami

8.Udział dzieci w zabawach integracyjnych, zabawach paluszkowych. Realizacja podczas zajęć i zabaw integracyjnych

9.Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie ( dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji )

10. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami lub indywidualnie. Przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Spotkania indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, pedagogizacja rodziców ”Wprowadzenie dziecka w świat wartości”,

11. Moja rodzina. Organizowanie uroczystości i imprez integrujących rodzinę (dzień babci i dziadka, piknik rodzinny, zajęcia otwarte, itp.)
A. Hajder-Chłopek

12. Moja mała Ojczyzna. Realizacja autorskiego programu edukacji regionalnej „Niechorze moja mała Ojczyzna”


13.Mój kraj
ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


1. Zebrania grupowe
Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady oddziałowej, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych, ewaluacja Koncepcji Pracy Przedszkola- Wrzesień
2. Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji, diagnoza wstępna, końcowa).Opracowanie indywidualnych programów wsparcia. Koniec października, Kwiecień
3.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze. Koniec lutego
4.Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego Maj
5.Kontakty indywidualne Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.
6.Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej- na bieżąco
7.Kąciki informacyjne- prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych.
Wystawa prac dziecięcych
8.Zajęcia otwarte-umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.
Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi
9.Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.
10.Pedagogizacja rodziców. Warsztaty „Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu – zapoznanie z systemem motywacyjnym”


Przedszkolowo.pl logo