Rekrutacja do przedszkola- regulamin

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr10/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Niechorzu

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w
Niechorzu

Podstawa prawna
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017. r. poz. 59) - art. 31 ust.
10, art. 127 ust. 13, art. 131, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 2, art. 157-161.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610) - § 9 ust. 1-2, §
10.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453) - § 3.
4. Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2019/2020
5. Uchwała nr XLIV/243/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Rewal, liczby punktów
przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W
tym przypadku decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Regulamin rekrutacji do Przedszkola publicznego w Niechorzu, zwany dalej
„Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola,
tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora.
4. Przedszkole prowadzi nabór na zasadach powszechnej dostępności
Rozdział II
Zasady rekrutacji
§2
1. Do przedszkola przyjmowane są:
 dzieci w wieku od 3 do 5 lat
 w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można
pobrać ze strony internetowej przedszkola, szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie
od 01 marca. Wnioski złożone po terminie (po 31 marca) nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rodzic dziecka zobowiązany jest do złożenia woli
przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
§ 3
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Niechorza,
Pogorzelicy i Gminy Rewal.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w
§3 ust.1, niż wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się pierwszy etap
postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora przedszkola (w drodze zarządzenia).
4. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny kierowane są do
Dyrektora przedszkola.
5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola są rejestrowane.
Rozdział III
Zadania komisji rekrutacyjnej
§ 4
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy
 praca nad wnioskami, weryfikacja wniosków
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
 przyjmowanie kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego, kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane
dokumenty
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych; lista winna zawierać : imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podpis przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej, datę sporządzenia listy oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola,
 umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,
 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Rozdział IV
Terminy rekrutacji do przedszkola
L.p. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
1. Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola o chęci
kontynuowania wychowania przedszkolnego
od 30.01.2020r.
do 07.02. 2020r.
-----------------
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 10.02.2020r.
do 28.02.2020r.
od 11.05.2020r.
do 30.05.2020r.
3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art.150 ust. 7
ustawy Prawo Oświatowe
do 13.03.2020r. do 05.06.2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
20.03.2020r. 12.06.2020r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 27.03.2020r. 19.06.2020r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
31.03.2020r. 26.06.2020r.
Rozdział V
Kryteria naboru i wymagane dokumenty na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego
L.p. Kryteria wynikające z ustawy Wartość
punktu
1. Wielodzietność rodziny kandydata – co oznacza rodzinę wychowującą 3 i
więcej dzieci.
Niezbędna dokumentacja dołączona do wniosku:
- oświadczenie o wielodzietności kandydata (art.20 pkt.1,2)
Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie winno zawierać klauzulę
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”
10 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata (art.20 pkt.2b)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
10 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (art. 20 pkt. 2b)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
10 pkt.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (art. 20 pkt. 2b)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
10 pkt.
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (art. 20 pkt. 2b)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. Zm. )
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
10 pkt.
6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie (art. 20 pkt. 2c)
(samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
10 pkt.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (art.20 pkt. 2d)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76 a § 1 KPA
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
10 pkt.
Rozdział VI
Kryteria naboru i wymagane dokumenty na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
§ 4
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż
ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap
postępowania rekrutacyjnego.
2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone
przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
L.p. Kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym
Wartość
punktowa
1. Rodzic/rodzice (prawni opiekunowi) kandydata pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o
wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w
trybie dziennym, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub oświadczenie rodziców o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego;
10 pkt.
2. Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej
któregokolwiek z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
znajduje się na terenie Gminy Rewal
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu
wykonywania pracy lub działalności gospodarczej na terenie Gminy
Rewal
9 pkt.
3. W rodzinie kandydata kryterium dochodu na jedną osobę nie
przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.
1518 i 1579)
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o wysokości dochodu w
rodzinie, liczbie osób w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości
dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
8 pkt.
4. Kandydat uczęszczał do innego przedszkola w poprzednim roku
szkolnym
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu
7 pkt.
kandydata do innego przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
5. Rodzeństwo kandydata kontynuuje w danym roku szkolnym edukację
w placówce prowadzonej przez Gminę Rewal
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku:
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu w danym
roku szkolnym rodzeństwa kandydata do placówki prowadzonej przez
Gminę Rewal
6 pkt.
§ 5
1. W przypadku gdy kandydaci zamieszkali w gminie Rewal nie są przyjęci do
przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole w Niechorzu dysponuje wolnymi
miejscami przeprowadza się na zasadach określonych w rozdziale V i VI postępowanie
rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na
terenie gminy.
2. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza
obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach
określonych w rozdziale VI.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada
wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się
z ostatnim dniem miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na
który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
4. W przypadku gdy w grupie „0” liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc, o
przyjęciu do grupy dziecka pięcioletniego, decyduje data urodzenia.
Rozdział VII
Procedura odwoławcza
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Występowanie rodziców kandydata do
przedszkola z wnioskiem do Komisji
Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
5 dni od daty wystąpienia przez rodzica
kandydata do przedszkola z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Przygotowanie i wydanie przez Komisję
Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera
przyczynę odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia, od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Rodzice mogą wnieść do Dyrektora
przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia
Komisji Rekrutacyjnej, wyrażonej w
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej
Dyrektor rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia
§ 6
1. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola na dany rok szkolny umieszcza się na liście
rezerwowej.
2. W przypadku zwolnienia się miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci
zgodnie z listą rezerwową ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 7
1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu
3. Traci moc Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzony
Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Przedszkolowo.pl logo