Regulamin Przedszkola Publicznego

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im."SINBADA ŻEGLARZA" W NIECHORZU
§ 1Postanowienia wstępne
1.Przedszkole jest placówka publiczną powoływaną do wykonywania zadań wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznych dla dzieci od 3 do 6 lat.
2.Przedszkole ma swoją siedzibę w Niechorzu przy ulicy Szczecińskiej 6.
3.Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Rewalu.
4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
5.Decyzję o przekształceniu lub likwidacji przedszkola podejmuje organ prowadzący w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty.
6.Przedszkole jest jednostką samorządową utrzymywaną z finansów Gminy w Rewalu.
7.Dokumentem prawnym Przedszkola jest Statut Przedszkola.
8.Decyzją Urzędu Skarbowego Przedszkole otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej.
9.Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/125/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Niechorzu i zmianą w uchwale nr XX/136/08 z dnia 31 stycznia 2008 r., nadano Przedszkolu imię SINDBADA ŻEGLARZA (akt nadania z dnia 6.05.2008 roku.)

§ 2 Organizacja
1.Przedszkole funkcjonuje na podstawie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Rewal.
2.Przedszkole jest placówką dwuoddziałową czynną od godziny 7.30 do godziny 15.30, przez 5 dni w tygodniu.
3.Ilość dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym nie może przekroczyć liczby 50, po 25 w każdej grupie.
4.Każde dziecko ma prawo do bezpłatnego, 5-cio godzinnego pobytu w placówce, w ramach którego odbywa się realizacja podstawy programowej.
5.Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: od 8.00 do 13.00.
6.W godzinach rannych i popołudniowych zajęcia odbywają się w grupach łączonych. Dyrektor, na każdy rok szkolny, ustala pracę w grupach łączonych i podaje do wiadomości rodzicom na pierwszym zebraniu organizacyjnym.Praca w grupach łączonych nie może odbywać się w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
7.Przedszkole organizuje zajęcia obowiązkowe (realizacja programu wychowania przedszkolnego) oraz zajęcia dodatkowe.
8.Rodzice nie ponoszą kosztów zorganizowania następujących zajęć dodatkowych: język niemiecki, religia, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja
9.Dzieci zakwalifikowane do przedszkola podlegają nieobowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).
10.Informacja o wysokości składki zostaje przekazana rodzicom na pierwszy spotkaniu organizacyjnym. Informację umieszcza się również na gazetce dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.
11.Przedszkole prowadzi kontrolę higieny dzieci zgodnie z ustalonym terminem lub potrzebą i przy pomocy personelu medycznego i za zgoda rodziców.
12.Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Pierwszeństwo mają dzieci z obwodu szkoły (Niechorze i Pogorzelica).
13.Na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie kwalifikuje się dziecko obojga rodziców pracujących, dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, dzieci dojeżdżające szkolnym autobusem. W przypadku wolnych miejsc na dłuższy pobyt może być przyjęte dziecko rodziców niepracujących.
14.W okresie świątecznym, w czasie ferii zimowych i w dniach wolnych od zajęć w szkole przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych przez 7 godzin dziennie lub je całkowicie odwołać.
15.Odwołanie zajęć w przedszkolu następuje przy zgłoszeniu mniej niż 10 dzieci. O terminie zgłaszania nieobecności dziecka w czasie przerw szkolnych wynikających z „Kalendarza szkolnego”, o których mowa w pkt.14, dyrektor informuje rodziców poprzez komunikat wywieszony na gazetce przedszkolnej i za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.
16.W okresie przerwy wakacyjnej dyżur pełni Przedszkole Publiczne w Rewalu. Mogą do niego uczęszczać dzieci z naszego przedszkola pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu, w terminie przez Niego ustalonym.

§ 3 Obowiązki rodziców dziecka przyjętego do przedszkola
1.Dziecko przyjęte do przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie, a nieobecności dłuższe niż dwa tygodnie należy zgłaszać i usprawiedliwiać na piśmie.
2.Informację o rezygnacji z przedszkola rodzic (opiekun prawny) zgłasza na piśmie. Skreślenie z listy następuje z dniem podanym w zgłoszeniu.
3.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą bezpieczeństwo dziecku.
4.W sytuacjach wyjątkowych rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić inną osobę do odbioru dziecka. Obowiązuje forma pisemna.
5.Wstęp na salę do sali dydaktycznej mają tylko rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez nauczyciela lub dyrektora, zaproszeni goście.
6.Rodzice pokrywają koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu. Stawkę całodziennego wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
7.Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
8.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w czasie dłuższym niż 5 godzin liczonych od 8.00 do 13.00. Stawka każdej rozpoczętej godziny to 1,00 zł.
9.Termin wpłat – do 10 tego każdego miesiąca. Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.
10.Za nieobecne, zgłoszone dni dziecka w przedszkolu odpłatność za wyżywienie ulega zwrotowi w następnym miesiącu.
11.Odliczenia dokonuje się:za pierwszy dzień – w przypadku zgłoszenia nieobecności do g. 8.00; za każdy następny – przy zgłoszeniu po g. 8.00 i w przeddzień.
15. Rozliczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu następuje na koniec miesiąca.

§ 4Postanowienia końcowe
1.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione przez dziecko.
2.Dzieci mogą przynosić do przedszkola słodycze z okazji urodzin lub imienin, a zabawkę w dzień ustalony przez nauczyciela – wychowawcę.

Przedszkolowo.pl logo