Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Opłaty za przedszkole po zmianach.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
Wysocka Marta

Pytanie: Proszę o podanie aktu prawnego, w którym jest zapis o tym, że dzieci w przedszkolu płacą za wszystkie godziny pobytu zgłoszonego przez rodzica?
Odpowiedź: Podstawę prawną dla pobierania opłat za zgłoszony przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu stanowi art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym: „opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Publicznoprawny charakter opłat
Przed wejściem w życie art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w orzecznictwie utrwalił się pogląd stanowiący, iż opłaty za świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny, czyli opierający się na zasadzie równości stron, którego cechą charakterystyczną jest ekwiwalentność. To z kolei oznaczało, że rodzice mieli obowiązek uiszczania opłat tylko w przypadku faktycznego pobytu dziecka w placówce, ponieważ konsekwencją przyjęcia cywilnoprawnej zasady ekwiwalentności świadczeń w tym zakresie jest uznanie, że ciężar ponoszenia opłaty może mieć miejsce tylko w takim stopniu i zakresie, w jakim dziecko korzysta z rodzajowo oznaczonego świadczenia (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 lipca 2007 r. sygn. IV SA/Wr 213/07).
Przyjęcie w art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych regulacji wskazującej, iż opłaty mają charakter publicznoprawny powoduje, że nie mamy już do czynienia z równorzędnością stron – pozycja jednej ze stron jest bowiem nadrzędna w stosunku do drugiej. Nadrzędność ta może się wyrażać m.in. w przyznaniu jednej ze stron uprawnień władczych, polegających na jednostronnym rozstrzyganiu o pozycji prawnej drugiej strony poprzez wydanie aktu normatywnego, a takim aktem jest uchwała rady gminy dotycząca ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.
Skoro od 1 stycznia 2018 r. przepisy wprost wskazują, że opłaty, o których mowa, stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, to oznacza to, że nie ma już zastosowania cywilnoprawna zasada ekwiwalentności świadczeń. O ile opłaty o charakterze cywilnoprawnym musiały być wykorzystywane na spełnienie określonego świadczenia na rzecz dziecka, o tyle opłaty publicznoprawne mogą być wykorzystywane przez samorządy na finansowanie zadań własnych.
Opłaty publicznoprawne nie są pobierane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami, ale na podstawie przepisów prawnych – należność o charakterze publicznoprawnym zawsze ma swoje źródło w akcie normatywnym. Powoduje to, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu może być opłatą stałą i być świadczeniem pieniężnym o charakterze bezzwrotnym.
Bezpłatny pobyt w przedszkolu dla 6-latków
Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący. Przed 1 stycznia 2018 r. kwestię tę regulowały przepisy ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi:
•art. 14 ust. 5 pkt 1: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”.
•art. 14 ust. 5aa: „Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”.
Obecnie kwestia ta jest uregulowana w art. 52 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat”.
Zwolnienie z opłat za pobyt w przedszkolu dzieci sześcioletnich zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 9 grudnia 2016 r. – dostosowano wówczas przepisy dotyczące dotacji przedszkolnej, przyjmując, że przysługuje ona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Dzieci w wieku 6 lat zostały objęte subwencją oświatową, a rodzice nie ponosili opłat za ich pobyt w przedszkolu od 1 stycznia 2017 r.
Doprecyzowanie wcześniejszych regulacji
Regulacja w brzmieniu „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5” okazała się jednak nieprecyzyjna, co powodowało, że pojawiały się wątpliwości dotyczące interpretowania wieku dziecka wskazanego w przepisach dotyczących pobierania opłat, udzielania dotacji i podziału subwencji. W związku z tym do ustawy o systemie oświaty dodano obowiązujący od 16 czerwca 2017 r. art. 14 ust. 5aa stanowiący, że „opłaty są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”, który doprecyzował zasady finansowania wychowania przedszkolnego dziecka, które ukończyło 5 lat i jeszcze przebywa w oddziale dla 5-latków, wyraźnie wskazując, że opłaty pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Zasada ta nie została zmieniona w związku z wejściem w życie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana polega jedynie na tym, że kwestię dotyczącą tego do kiedy przedszkole pobiera opłaty uregulowano w jednym przepisie, eliminując wcześniejszy brak spójności i wynikające z niego wątpliwości.
Jeżeli dziecko kończy 6 lat w lutym 2018 r., a jest jeszcze w grupie 5-latków i nie realizuje rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego – przedszkole pobiera opłaty za pobyt w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Od 1 września 2018 r. dziecko to będzie realizowało roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, a rodzice będą uiszczali wyłącznie opłaty za jego wyżywienie.
Orzecznictwo:
•Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 lipca 2007 r. sygn. IV SA/Wr 213/07)
•Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) - art. 52 ust. 2i ust. 15.
Marta Wysocka

Relacja 2018-10-17, 06:26 | autor: Zofia Lebioda
Przedszkolowo.pl logo