Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Nr 21/2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu
– zasady, tryb, postępowanie, kryteria, dokumentacja, terminy


Podstawy prawne:

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek) Dz.U. z 2017r. poz.610)
-Uchwala nr XLIV/243/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Rewal, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
-Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018/2019
-Statut Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.Zapisy „Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
2.Regulamin stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
3.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu.
4.Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca.
5.Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie www.zspniechorze.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Zespołu.
7.Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową im. Leonida Teligi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu;
2)dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu
3)Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4)liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
5)liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
6)wniosku o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu.

Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Do pierwszej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:
1)dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu;
2)dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku (załącznik 3) . Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

2.Do klasy pierwszej przyjmowane są:
1)z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci:- dzieci 7 letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (załącznik 1) oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka (załącznik 1a).
2)dzieci 6-letnie na podstawie zgłoszenia/wniosku rodziców i zgodnie z ich wolą, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (załącznik 2) oraz oświadczenia rodziców o objęciu dziecka obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (załącznik 2a).

3)W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku (załącznik nr 3) oraz oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (załącznik 3a).

3.Wnioski złożone po terminie lub niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4.W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

5.Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019:

1)od 01 lutego do 25 kwietnia - złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
2)od 15 marca do 31 marca - złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3)do 07 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa
w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe;
4)21 kwietnia - wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
5)do 28 kwietnia - złożenie przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 4) potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
6)02 maja - wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
2)podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
3)podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
4)postępowanie odwoławcze;
5)postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Rozdział III
Kryteria rekrutacyjne

§5.

1.W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryterium, liczba punktów,Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej któregokolwiek z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się na terenie obwodu tej szkoły- 10 pkt
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w miejscowości, która należy do obwodu szkoły
2.Rodzeństwo kandydata kontynuuje w danym roku szkolnym edukację w placówce na terenie Gminy Rewal-9 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki znajdującej się na terenie Gminy Rewal
3.Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola na terenie Gminy Rewal -8 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o uczęszczaniu kandydata do przedszkola na terenie Gminy Rewal w poprzednim roku szkolnym.

2.Punkty ulęgają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.
3.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
4.Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
5.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.
7.Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
8.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej niż 7 dni po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV
Procedura odwoławcza

§ 6.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4 Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V
Rekrutacja uzupełniająca
§ 7.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), wg następującego harmonogramu:

1)od 19 maja do 26 maja - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2)do 02 czerwca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
3)30 czerwca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4)do 04 lipca - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia(na druku wg wzoru - załącznik nr 5);
5)07 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 8.
1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2.Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
3.Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
4.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej placówki.
5.Zarówno w przypadku zgłoszenia ucznia do szkoły jak i wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wymagana jest zgoda obojga rodziców.
6.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej.
..............................................
Pieczęć i podpis dyrektora Zespołu
Załączniki do regulaminu:
1.Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły – Załącznik nr 1.
2.Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka – Załącznik nr 1a.
3.Zgłoszenie/wniosek rodziców ucznia 6-letniego o przyjęcie do szkoły – Załącznik nr 2.
4.Oświadczenie o spełnieniu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego – 6-latki – Załącznik nr 2a.
5.Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły – załącznik 3.
6.Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych – załącznik 3a.
7.Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły – Załącznik nr4.Relacja 2018-03-27, 16:52 | autor: Zofia Lebioda
Przedszkolowo.pl logo