Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

List do rodziców.

Szanowni Państwo,
w związku z ciągłymi utrudnieniami w ruchu drogowym i pieszym na ul. Szczecińskiej oraz z wpływającymi skargami mieszkańców domów i mieszkań znajdujących się przy tej ulicy; przypominam,że przy wjeździe na ul. Szczecińską znajduje się znak Strefa zamieszkania.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania",to m.in;
-prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
•możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
•prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 m/h,
•zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.
W związku z powyższym, mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo Państwa dzieci, apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stawianie swoich pojazdów na parkingu szkolnym, parkingu przy przedszkolu lub na parkingu przy boisku szkolnym. Niedostosowanie się do kodeksu ruchu drogowego będzie skutkowało mandatami.

Z poważaniem Ewa Łozdowska.
Komunikat 2018-03-26, 10:34 | autor: Zofia Lebioda
Przedszkolowo.pl logo