Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU

NA LATA 2015-2018


Podstawy prawne:
•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752).
•Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
•Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)
•Statut przedszkola


Wstęp

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

Cele programu:

•kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
•kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
•wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
•wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
•wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
•kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

Założenia programu i formy realizacji:

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.

TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

OBSZAR 1. Podstawy programowej: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.3-latki:
-potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi;
-rozumie, że inne dzieci maja prawo do zabawy tymi samymi zabawkami;
-uczestniczy w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczyciela;
-wie, ze musi stosować się do obowiązujących nakazów i zakazów;
-wie, że nie wolno niszczyć prac i zabawek kolegów;
-rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych;
-odczuwa przyjemność, pomagając dorosłym w codziennych czynnościach;
4-latki:
-potrafi wykonać zadanie wspólnie z kolegami;
-próbuje podejmować zabawy tematyczne z podziałem na role i wykonywać polecenia i zadania wspólnie z innymi;
-wyraża swoje życzenia i racje w kontaktach z innymi dziećmi;
-wie, że nie wolno brać rzeczy innych bez pozwolenia;
-respektuje uwagi nauczyciela i rodziców dotyczące sposobu zachowania się w określonej sytuacji;
-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji;
-wie, że nie można sprawiać swoim zachowaniem przykrości innym dzieciom;
-dzieli się zabawkami z innymi dziećmi;
-potrafi używać zwrotów grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i dorosłymi;
-nie przerywa wypowiedzi innych;
-rozpoznaje właściwe formy zachowania.
5-6 latki
-potrafi organizować zabawy i współdziałać z dziećmi, np. ustala rolę i spełnia ją w toku zabawy tematycznej;
-respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych (stosuje się do reguł gry, akceptuje porażkę bez przerywania gry, wykonując czynności do końca);
-przestrzega umów zawartych w grupie przedszkolnej;
-wypełnia obowiązki dyżurnego;
-podejmuje działania na rzecz innych, np. pomaga młodszym dzieciom w czynnościach samoobsługowych;
-szanuje własność innych (nie zagląda do szuflad innych, wie, że należy oddać pożyczone przedmioty, informuje o znalezieniu cudzej rzeczy;
-przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych;
-rozumie, że w sytuacjach konfliktowych można spokojnie dyskutować i negocjować dla osiągnięcia kompromisu;
-radzi sobie w miarę samodzielnie w sytuacjach życiowych;
-stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z dziećmi i dorosłymi;
-słucha cierpliwie i z uwagą tego, co dorośli i koledzy maja do powiedzenia;
-szanuje potrzeby i zainteresowania innych dzieci;
-rozumie, że niektóre zachowania mogą sprawić innym przykrość.


OBSZAR 2. Podstawy programowej: Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.


3-latki:
-wykonuje prawidłowo podstawowe czynności samoobsługowe;
-zna kolejne czynności wykonywane podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych;
-wie, że po skorzystaniu z toalety należy umyć ręce;
-umie korzystać z chusteczek higienicznych;
-potrafi jeść łyżką i pić z kubka;
-spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia;
-zgłasza potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety;
-nakłada samodzielnie niektóre elementy ubrania;
-informuje o napotkanych trudnościach podczas wykonywania czynności i prosi o pomoc;
4-latki:
-prawidłowo korzysta z przyborów podczas wykonywania czynności higienicznych;
-myje samodzielnie ręce zgodnie z kolejnymi etapami tej czynności;
-wie, że konieczne jest codzienne mycie całego ciała;
-próbuje samodzielnie się czesać;
-pomaga w nakrywaniu do stołu i sprzątaniu po posiłku;
-umie w spokoju zjeść posiłek przy stole (pamięta o cichym odstawianiu krzesełka, wie, ze nie należy głośno rozmawiać, nie opiera się łokciami i nie odwraca);
-posługuje się w trakcie jedzenia łyżka i widelcem;
-korzysta z urządzeń sanitarnych w sposób właściwy;
-zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania;
5,6 latki:
-rozumie zasady korzystania z osobistych przyborów toaletowych;
-myje zęby systematycznie;
-rozumie konieczność mycia rąk przed każdym posiłkiem;
-korzysta samodzielnie i prawidłowo z urządzeń sanitarnych;
-zwraca uwagę na estetykę swojego wyglądu;
-stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków;
-potrafi nakryć do stołu i sprzątnąć po posiłku;
-pamięta o załatwianiu potrzeb fizjologicznych w określonych porach, np. przed wyjściem na dwór;
-samodzielnie ubiera się i rozbiera;
-potrafi zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki i klamerki, zasunąć zamek błyskawiczny;
-składa ubrania i odkłada na ustalone miejsce;
-pilnuje rzeczy osobistych podczas spacerów i wycieczek.

OBSZAR 5. Podstawy programowej: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.


3-latki:
-przyzwyczaja się do zdrowego trybu życia;
-poznaje zasady właściwego odżywiania się;
-zaczyna dostrzegać związek między chorobą a leczeniem;
-podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe;
-korzysta z urządzeń i sprzętów przeznaczonych dla najmłodszych dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu;
-uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela;
4-latki:
-zna zasady mające wpływ na zdrowie;
-orientuje się w zasadach zdrowego żywienia;
-dostrzega i rozumie związek między choroba a leczeniem;
-dba świadomie o zdrowie, stosując się do określonych zasad;
-stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia;
-podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe, wykorzystując dostępne przybory i przyrządy;
-korzysta ze sprzętu przeznaczonego dla dzieci w tym wieku (drabinki, huśtawki, zjeżdżalnie);
-uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela.
5,6 latki
-świadomie dba o zdrowie, stosując się do określonych zasad;
-stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia;
-rozumie związek między choroba a leczeniem;
-podejmuje chętnie różnego rodzaju aktywność fizyczną;
-dostosowuje sposób poruszania się do panujących warunków, np. ostrożnie stąpa po lodzie, omija kałuże;
-kontroluje utrzymywanie prawidłowej postawy ciała w czasie stania, siadania, chodzenia i biegania;
- uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela.


OBSZAR 6. Podstawy programowej: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.


Bezpieczeństwo podczas zabaw
3-latki:
-zna układ pomieszczeń w przedszkolu i ostrożnie porusza się zwłaszcza na schodach;
-wie, jak należy korzystać ze sprzętu terenowego;
-bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem;
-przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych;
-dotyka urządzeń elektrycznych tylko za zgodą osób dorosłych;
4-latki:
-przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie;
-korzysta z zabawek i sprzętu w sali i ogrodzie zgodnie z ich przeznaczeniem;
-wie, jak bezpiecznie bawić się na powietrzu;
-używa przyborów, np. nożyczek zachowując zasady bezpieczeństwa;
-rozumie niebezpieczeństwo wynikające z zabawy zapałkami;
-nie zbliża się do gorących przedmiotów;
-wie, że nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw;
-nie używa samodzielnie środków chemicznych;

Bezpieczeństwo na drodze:
3-latek:
-wie, że samo nie może przebywać w pobliżu ulicy;
-nie odchodzi od opiekuna;
-przestrzega zakazu zabawy w pobliżu jezdni
4-latek:
-wie, że może poruszać się po ulicy / chodniku tylko pod opieką dorosłych;
-rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych;
-zna oznaczenie sygnalizatora świetlnego dla pieszych;
-rozumie role policjanta w ruchu drogowym.

Bezpieczne korzystanie ze środków transportu.
3-latek:
-wie, że może jechać samochodem, siedząc tyko w specjalnym foteliku;
-zachowuje się spokojnie podczas jazdy.
4-latek:
-stosuje się do poleceń osoby dorosłej w czasie jazdy środkami komunikacji;
-potrafi bezpiecznie zachowywać się podczas jazdy samochodem jest przypięte pasami bezpieczeństwa.

W sytuacjach zagrożenia:
3-latek:
-przestrzega zakazu brania do rąk nieznanych, znalezionych przedmiotów;
-nie próbuje napojów i potraw bez pozwolenia opiekuna.
4-latek:
-zna przyczyny powstawania pożarów;
-wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, np. pożaru, awarii wody;
-zgłasza nauczycielowi każda nietypowa sytuację, np. pojawienie się zwierzęcia na terenie ogrodu.

Zachowanie się wobec obcych osób, zwierząt i roślin.
3-latki:
-wie, co znaczy określenie obca osoba;
-nie przyjmuje słodyczy i podarunków od obcych osób;
-nie oddala się z nieznajoma osobą;
-przestrzega zakazu dotykania przypadkowo spotkanych zwierząt;
-nie zrywa i nie próbuje żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej.
4-latek:
-zachowuje rezerwę wobec obcych osób;
-nie opowiada o sobie i swojej rodzinie obcym osobom;
-nie głaszcze i nie karmi zwierząt bez zgody opiekuna;
-wie, jak zachować się w przypadku ataku psa.

5,6 latek:
Bezpieczeństwo podczas zabaw:
-stosuje się do zawieranych umów o sposobie korzystania z zabawek i sprzętu terenowego;
-rozumie, dlaczego należy przestrzegać określonych reguł w zabawach i grach sportowych;
-wie, że nie wolno oddalać się z miejsca zabawy bez wiedzy i zgody dorosłych;
-korzysta z przyborów w czasie zabaw indywidualnych we właściwy sposób;
-informuje o zauważonych zagrożeniach;
-zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw;
-nie uruchamia urządzeń elektrycznych bez wiedzy dorosłych;
-przestrzega zakazu zbliżania się do włączonych maszyn i urządzeń;
-rozumie, dlaczego nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw i używać środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Bezpieczeństwo na drodze:
-zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach (lewą strona) i po chodniku;
-wie, w jaki sposób można bezpiecznie przejść przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej, bez przejścia;
-rozpoznaje wybrane znaki drogowe;
-wie, ze może zwrócić się do policjanta w sytuacji zagrożenia.

Bezpieczne korzystanie ze środków transportu:
-zna zasady korzystania z publicznych środków komunikacji;
-zna zasady bezpieczeństwa podczas podróży samochodem.

W sytuacjach zagrożenia:
-potrafi zauważyć sytuacje zagrożenia i wie, jak się w niej zachować;
-rozumie, dlaczego trzeba przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej;
-zna numery telefonów alarmowych;
-wie, do kogo zwrócić się o pomoc w szczególnych sytuacjach.
Zachowanie się wobec obcych osób, zwierząt i roślin.
-jest ostrożne wobec nieznajomych;
-potrafi grzecznie odmówić obcej osobie, kiedy np. czymś je częstuje;
-nie otwiera drzwi mieszkania, kiedy jest samo w domu;
-zawsze informuje rodziców o dziwnych zachowaniach osób dorosłych;
-wie, jak zachować się w kontaktach ze zwierzętami;
-wie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin, zwłaszcza jagód i grzybów.
-zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek;OBSZAR 12. Podstawy programowej: Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt.


3-latki:
-wie, że należy dbać o rośliny doniczkowe, obserwuje czynności np. podlewania;
-rozumie, ze o rośliny i zwierzęta należy się troszczyć;
-potrafi z uwaga przyglądać się pracom prowadzonym w ogródku przedszkolnym/domowym;
-przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody;
-wie, że nie wolno pozostawiać po sobie śmieci w czasie np. spaceru do lasu.
4-latki:
-wie, w jaki sposób odżywiają się zwierzęta w naturalnym środowisku;
-opiekuje się roślinami i zwierzętami;
-zna zwyczaje zwierząt domowych;
-wie, jak należy pielęgnować rośliny doniczkowe;
-podejmuje prace sezonowe w ogródku przedszkolnym (grabi liście, sieje rośliny);
-wie, że człowiek powinien dbać o przyrodę;
-rozumie co oznacza, że niektóre gatunki zwierząt i roślin są pod ochroną;
-umie kulturalnie zachować się podczas spacerów do lasu i parku;
-wie, jakie zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowi nieodpowiedzialne zachowanie człowieka.
5,6 latki:
-rozumie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin;
-wie, w jaki sposób przebiega rozwój niektórych roślin i zwierząt;
-wie, w jaki sposób człowiek może chronić zwierzęta i rośliny, aby pomóc im przetrwać zimę;
-potrafi opiekować się zwierzętami hodowanymi w domu;
-uczestniczy w pracach w ogródku przedszkolnym;
-rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne;
-potrafi właściwie zachować się w parku i lesie;
-wie, w jaki sposób człowiek chroni przyrodę;
-wie, dlaczego należy budować oczyszczalnie ścieków;
-potrafi segregować odpady według ich rodzaju;
-uczestniczy w akcjach propagujących ochronę środowiska.


OBSZAR 15. Podstawy programowej: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.


Wychowanie rodzinne.
3-latki:
-wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich;
-stara się pomagać w prostych domowych czynnościach;
-uczestniczy w uroczystościach z okazji Dnia Rodziny, dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka;
-bierze udział w wykonywaniu upominków okolicznościowych.
4-latek:
-interesuje się praca zawodową rodziców;
-pomaga w codziennych czynnościach;
-chętnie uczestniczy w rodzinnych uroczystościach;
-zna niektóre tradycje świąteczne;
-czerpie radość z przygotowania okolicznościowych upominków;
-przekazuje rodzicom informacje otrzymane od nauczyciela.

Region.
3-latek:
-zna nazwę miejscowości, w której mieszka;
-rozpoznaje najbliższą okolicę;
4-latek:
-dostrzega zmiany zachodzące w miejscowości i okolicy;
-potrafi wskazać drogę z przedszkola do domu;
-rozumie, jakie znaczenie w życiu codziennym mają punkty usługowe;
-rozpoznaje po stroju osoby pełniące ważne funkcje.

Tożsamość narodowa.
4-latek:
-umie nazwać kraj, w którym mieszka;
-rozpoznaje symbole narodowe;
-wie, że Warszawa jest stolica Polski;
-dostrzega cechy charakterystyczne krajobrazu ziemi ojczystej.
5,6 latek:
Wychowanie rodzinne.
-rozumie role, jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny w domu;
-wypełnia samodzielnie określone obowiązki w domu;
-utożsamia się ze swoja rodziną i ma poczucie przywiązania do najbliższych;
-interesuje się historia i tradycjami swojej rodziny;
-włącza się do przygotowań świątecznych.

Region:
-posługuje się nazwa miejscowości w wypowiedziach słownych;
-nazywa i rozpoznaje najważniejsze miejsca lub obiekty z najbliższej okolicy;
-wie, jakie instytucje i urzędy znajdują się w najbliższej okolicy;
-dostrzega różnice w architekturze;
-nazywa region, w którym mieszka.

Tożsamość narodowa.
-Zna legendę o powstaniu państwa polskiego;
-Wie, jakie znaczenie maja symbole narodowe;
-Rozumie, że należy z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych;
-Wie, w jakich okolicznościach śpiewa się hymn;
-Potrafi wskazać na mapie granice Polski, stolicę, większe miasta i rzeki;
-Wie, ze są różne regiony w kraju, które maja odmienne tradycje, język, kulturę;
-Potrafi wymienić sławnych Polaków i wie, kim byli (M. Kopernik, F. Chopin, Jan Paweł II).

Unia Europejska, Europa i świat.
-uświadamia sobie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do UE;
-zna symbole UE;
-potrafi wskazać Polskę na mapie Europy;
-zna nazwy kilku państw europejskich i ciekawostki z nimi związane;
-wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć.

System motywacji

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, szczególnie dziecko.

Nagradzamy za:
• Podporządkowanie się umowom i zasadom wspólnie ustalonym;
• Bezinteresowną pomoc słabszym;
• Wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka;
• Bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).

Formy nagród:
• Pochwała indywidualna;
• Pochwała wobec grupy;
• Pochwała w postaci specjalnego znaczka, naklejki;
• Pochwała przed rodzicami;
• Dostęp do atrakcyjnej zabawki, zajęcia, zabawy;
• Wyróżnienie w postaci pełnienia określonej roli (funkcji) w grupie (dyżury, pomoc, wyznaczone zadanie).

Środki zaradcze stosujemy za:
• Nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i w przedszkolu;
• Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;
• Niekulturalne i agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty;
• Przeszkadzanie innym w zabawie;
• Celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków;
• Niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

Formy środków zaradczych:
1. Słowne upomnienie, rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);
2. Wspólne rozwiązywanie problemu ,,metodą bez porażek’’ wg Thomasa Gordona:
•okreslenie problemu - obie strony konfliktu mówią, co im przeszkadza, co się stało i jakie przeżywają w związku z tym uczucia,
•Zainteresowani wysuwają różne propozycje rozwiązania problemu
•Ocena propozycji i wybór takiego rozwiązania, na który zgadza się obie strony
•Zawarcie zgody i obietnica przestrzegania wspólnych rozwiązań, z jednoczesnym ustaleniem konsekwencji niewypełnienia umowy.
3. Zadośćuczynienie przez dziecko wyrządzonej innym krzywdy (w ramach możliwości dziecka) - przeprosiny, naprawa zburzonej budowli, itp.
4. Upomnienie wobec grupy;
5. Poinformowanie rodziców o przewinieniu;
6. Wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
7. Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
8. Ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji;
9. Odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju, np. utrata funkcji dyżurnego (spokojna i rzetelna informacja dotycząca czynu, a nie uderzająca w charakter dziecka).
10. Zachęcanie do współpracy stosując 5 metod, Adele Faber i Elaine Mazlish:
•Opisujemy, co widzimy lub przedstawiamy problem.
Zamiast: zawsze zapominasz zakręcić wodę w łazience mówimy: Kamilku, trzeba oszczędzać wodę.
•Udzielamy informacji.
Zamiast: kto się bawił i zostawił klocki? udzielamy informacji: nasza sala wygląda piękniej gdy jest porządek.
•Mówimy krótkim zdaniem.
Zamiast: dzieci, proszę was i proszę, żebyście usiadły w kole, a wy rozrabiacie, mówimy krótkim zdaniem: siadamy na dywanie.
•Rozmawiamy o swoich uczuciach.
Zamiast: jesteście niegrzeczni, zawsze przerywacie, mówimy: nie lubię, kiedy zaczynam coś mówić i nie mogę skończyć.

Zasady budowania systemu motywacji:
•Łączenie konkretnych nagród ze społecznymi,
•Stosowanie nagród zaraz po wystąpieniu pożądanego zachowania,
•Przechodzenie od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
•Unikanie nadmiaru nagród,
•Nagradzanie również wysiłku (nie tylko efektu),
•Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień.

Proponowane metody wychowania:
1.Metoda modelowania - kształtowanie zachowania się dzieci według określonego wzoru czy wzorca wychowawczego ( wzór - postać rzeczywista, istniejąca; wzorzec wychowawczy - postać fikcyjna)
2.Metoda stawiania zadań
3.Metoda perswazji - tłumaczeniu dziecku norm i zasad moralnych, błędów w jego i czyimś postępowaniu
4.Metoda nagrody
5.Metoda środków zaradczych
6.Metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów, burza mózgów, itp.
7.Metody aktywizujące: drama, Pedagogika Zabawy

Wychowawcy, wspólnie z dziećmi opracowują w każdej grupie „Kodeks Przedszkolaka” z jednej strony – wspierają je i motywują do przestrzegania norm i zasad, z drugiej jednak, konsekwentnie egzekwują kodeks. Dziecko potrzebuje precyzyjnego i wyraźnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Dziecięcy kodeks zachowań

Chcemy:
•pomagać sobie wzajemnie
•być uprzejmi
•bawić się zgodnie
•szanować własność innych
•słuchać poleceń dorosłych
•dbać o książki i zabawki
•dbać o czystość i porządek
•szanować pracę innych
•okazywać, co myślimy i czujemy.
Nie możemy:
•bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym
•przezywać i wyśmiewać innych
•przeszkadzać innym w zabawie i w pracy
•niszczyć pracy innych
•krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć
•niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
•oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.
Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
• Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
• Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
• Wyrażania swoich uczuć i myśli.
• Do nauki przez zabawę i bycie sobą.
• Opieki i ochrony.

Model absolwenta przedszkola:
•Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.
•Osiągnął dojrzałość szkolną - jest przygotowany do obowiązku szkolnego.
•Szanuje środowisko przyrodnicze.
•Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
•Ma pozytywny obraz samego siebie.
•Ma świadomość własnej tożsamości.
•Jest komunikatywny.
•Nie boi się wyrażać własnych opinii.
•Dąży do rozwiązywania problemów.
•Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości.
•Ma ukształtowaną postawę patriotyczną, miłuje Ojczyznę, ma poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
•Funkcjonuje w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
•Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską.
•Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
•Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
•Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
•Pomaga innym potrzebującym pomocy.


Przedszkolowo.pl logo