Program Profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „Jestem zdrowy i bezpieczny”
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. SINDBADA ŻEGLARZA W NIECHORZU NA LATA 2015/2018
Podstawa prawna:
•Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
•Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
•Konwencja o Prawach Dziecka
•Statut Przedszkola
•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 0 , poz. 977)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników

WSTĘP
Profilaktyka jest procesem, który poprzez długotrwałe oddziaływanie pozwala wesprzeć dziecko w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego rozwojowi oraz skutecznie eliminować czynniki zagrażające jego zdrowiu.
Program profilaktyczny „Jestem zdrowy i bezpieczny”, który jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym tworzy warunki do kształtowania postaw i wartości. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego też konieczne jest wyposażenie go w umiejętność unikania i przewidywania niebezpieczeństw oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach tak aby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem dzieci.
Poprzez realizację programu chcemy przygotować dziecko do zgodnego współżycia z innymi, dbania o własne zdrowie i promowaniu zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Program profilaktyczny „Jestem zdrowy i bezpieczny” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dotyczy następujących obszarów:
•Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1)
•Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
•Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)
•Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)
Treści z zakresu programu działań profilaktycznych nie będą stanowić odrębnego bloku tematycznego do realizacji. Okazją do ich wprowadzenia będą zajęcia i zabawy poświęcone różnorodnej tematyce i kształtujące wszechstronne umiejętności dziecka.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
1.Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania niebezpieczeństw.
2.Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
3.Dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach
2.Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
3.Wyposażanie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące
dbania o własne zdrowie.
4.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.
5. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających Promocja zdrowego stylu życia.
6. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia
7.Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
8.Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych (aspekt moralny
9.Rozróżnianie dobra od zła
10.. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek
11.Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych
12.Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drogach, ścieżkach, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
13.Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci
15.Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
Warunkiem realizacji programu profilaktycznego jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, indywidualne traktowanie dzieci, możliwość korzystania z :
•różnorodnych, ciekawych metod pracy
•kącików zajęć np. ,,kącik relaksacyjny”, ,,kącik złości”
•systematycznej współpracy z rodzicami i specjalistami
•warsztatów i kursów doskonalących
•fachowej literatury
•bogatych, kolorowych pomocy dydaktycznych
•ciekawych scenariuszy zajęć
•płytoteki muzyki relaksacyjnej

Podstawową formą realizacji przedstawionych treści jest zabawa z całą grupą lub w małych zespołach. Dzięki niej w sposób atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla ucznia nauczyciel osiąga zamierzony cel wychowawczy.


W pracy z dzieckiem wykorzystywane są metody aktywizujące. Będą to między innymi: zabawy relaksacyjne, prace plastyczne, gry ruchowe, quiz, pantomima, zabawy integracyjne (pedagogika zabawy), giełda pomysłów. A także elementy metody Dennisona. Wykorzystywane gry i zabawy dostosowane są do wieku wychowanków, ich możliwości i potrzeb.


Lp. Blok tematyczny Zamierzone cele operacyjne. Dziecko:

1.Bezpieczny świat i ja - wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania
- wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
- rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze)
- stosuje się do sygnalizacji świetlnej
- wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112)
- wie jak zachować się w sytuacjach nietypowych np. zagubienie w lesie, w dużym skupisku ludzi
- orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta)
- zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne
- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy)
- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw/ sprzętu/ zabawek
- porusza się w miejscach dozwolonych
- nie oddala się samo od grupy przedszkolnej
- nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np.
zapałkami, szkłem i in.
- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu/ życiu oraz ich konsekwencje
- wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;
- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, strażnika Straży Granicznej, strażnika gminnego, pielęgniarkę ; WORD w Szczecinie
¬- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła
- rozumie pojęcie : „bezpieczeństwo”
- reaguje na hasła „pali się”, „ewakuacja”, itp.
2. Zdrowie na co dzień i od święta
- poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);
- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
- dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;
- wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);
- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu);
- zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
- myje owoce i warzywa przed spożyciem;
- potrafi skomponować zdrowe sałatki, surówki
- wykonuje zdrowe słodycze
- stosuje zasady savoir – vivr ‘u (poprawnie posługuje się sztućcami, nie rozmawia podczas posiłków, nie spieszy się podczas jedzenia, dba o estetykę stołu, nie huśta się na krzesełku, nie wygłupia się, itp.;
3. Jestem aktywny
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu
- posługuje się pojęciem „zdrowie”
- wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu
- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się
- uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.)
- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych
- dba o prawidłową postawę ciała
- chodzi na spacery mimo różnych warunków pogodowych
- wie, jak zapobiegać przemarznięciu/przegrzaniu
4."Z higieną na co dzień'
- rozumie poj. „higiena”, „higieniczny tryb ycia”
- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny
- stosuje higienę na co dzień: myje ręce przed / po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po kontakcie z rożnymi przedmiotami, zwierzętami i in.
- dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków)
- dba o czystość ubrania / bielizny
- używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych
- utrzymuje porządek otoczenia wokół (np. sprząta po sobie)
- zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu)
- rozumie istotę wypoczynku
- wykazuje wrażliwości na nadmierny hałas
- podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych
- uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna)
- wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych
- zasłania usta podczas kaszlu / kichania
- unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą
- wie, o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach
5. Żyjemy bez nałogów"
- jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami
- prezentuje właściwą postawę „PRZECIW”
- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm)
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np.. środków czystości)
- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy (tytoń), leki, internet, telewizja)
- nabywa umiejętność odmawiania „NIE” bez poczucia winy (asertywność)
- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary

6.Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego
- wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
- nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich
- wie, że nie należy karmić bez zgody/ drażnić zwierząt
- zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia
- orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa
- zna wybrane rośliny i in. zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące)
- nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia,
- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
- rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów, śnieżycy, wichury itp.

7. Przemoc i agresja
- zna poj. „agresja” i „przemoc”
- umie nazwać swoje uczucia
- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne)
- uczy się oswajać z własnym strachem („Strach ma wielkie oczy” Jak przestraszyć swój strach?)„
- bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.: „skrzynia złości” (z gazetami), „rysunek złości”, itp.
- potrafi utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych)
- podaje sposoby na pokonywanie złości
- reaguje na rożne formy agresji i przemocy
- orientuje się, jakie są skutki agresji/ przemocy na świecie dla ludzi
- uczy się być asertywne
- rozumie znaczenie słowa „zgoda”
- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, „zły dotyk”
- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych
- stara się być przyjazne dla otoczenia
8.Prawa dziecka
- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
- zna swoje prawa
- zna swoje obowiązki
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
- obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych
- szanuje zdanie innych ludzi
- jest odpowiedzialne za to, co robi (ponosi konsekwencje)
- w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach
- nie wykazuje bierności wobec przejawów złego traktowania go i innych
- wykazuje się tolerancją

9. Dziecko w sieci
-zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek)
- korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych
- nie traktuje komputera jako największego towarzysza zabaw
- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego - nierzeczywistego)
- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych
- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia,
wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)


FORMY REALIZACJI PROGRAMU:
1. Zabawy zaspokajające psychiczne, społeczne i fizyczne potrzeby dziecka (z uwzględnieniem zabaw twórczych):
•zabawy konstrukcyjne,
•zabawy manipulacyjne,
•zabawy tematyczne – zabawy w role
•zabawy ruchowe.
2. Gry i zabawy dydaktyczne.
3. Zajęcia planowo – organizacyjne.
4. Prace dzieci.
5. Pantomima, drama.
6. Wycieczki i spacery.
7. Uroczystości przedszkolne.
8. Kontakty indywidualne.
9. Współpraca z rodzicami:
•wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego
•włączanie rodziców do wspólnego udziału w życiu przedszkola, w tym w uroczystościach, imprezach, spotkaniach przedszkolnych.
•uświadamianie rodziców i poszukiwanie wspólnych rozwiązań dotyczących

OPIS OCZEKIWANYCH OSIĄGNIĘĆ DZIECI:
Mamy nadzieję, że poprzez proponowane zajęcia dzieci nauczą się kontroli własnych negatywnych emocji, ukształtują pozytywne postrzeganie otaczającego świata i rzeczywistości. Liczymy, że na dalszym etapie rozwoju emocjonalno-społecznego efektem pracy z programem „Jestem zdrowy i bezpieczny” będzie :
•wzrost świadomości swoich praw i obowiązków oraz zagrożeń spowodowanych przemocą
•zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
•zwiększenie wiedzy na temat korzyści płynących z bezpiecznego korzystania z internetu oraz zagrożeń tam istniejących
•nabywanie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego jedzenia oraz umiejętności wybierania zdrowych rzeczy
•lepsza integracja grupy
•ukształtowanie poczucia świadomości i potrzeby przeciwdziałania agresji
•zwiększenie integracji środowisk wychowawczych w kierunku przeciwdziałania agresji
•nabywanie przez dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów nie agresywnych w grupie rówieśniczej i poza nią
•nabycie umiejętności kontroli własnych emocji i wyrażania uczuć
•podporządkowanie się ogólnie przyjętym normom i zasadom
•budowanie pozytywnej samooceny oraz asertywności


PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU

Oceny efektów realizacji Programu Profilaktycznego ”Jestem zdrowy i bezpieczny” obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej Radzie Pedagogicznej. Podstawę do formułowania ocen realizacji ocen będą stanowiły:
•wnioski z obserwacji zachowań dzieci;
•badania ankietowe rodziców i nauczycieli;
•końcoworoczne sprawozdania nauczycieli;
•analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci


Załączniki:

Załącznik 1 - Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli
Załącznik 2 - Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Przedszkolowo.pl logo