Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego im. „Sindbada Żeglarza” w Niechorzu

Opracowana na lata 2016-2018


PODSTAWA PRAWNA
•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
• Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
•Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 , poz. 17).
•Statut Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu.
Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu została opracowana na podstawie analizy sytuacji wewnętrznej przedszkola, analizy Koncepcji Funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu obejmującej lata 2014 – 2016, wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2013/2014; 2014/2015 i 2015/2016 oraz wniosków i rekomendacji wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Do dyspozycji Przedszkola Publicznego są 2 sale dydaktyczne, szatnia, łazienka oraz przedszkolny plac zabaw. Nauczyciele korzystają również z pomieszczeń szkolnych (biblioteki, sali gimnastycznej świetlicy, oraz pracowni komputerowej i gabinetu pomocy przedlekarskiej.
Na podstawie analizy SWOT (S – mocne strony, W – słabe strony, O – szansa na korzystne zmiany, T – zagrożenia) techniki analitycznej , służącej do porządkowania informacji we wszystkich obszarach planowania strategicznego, wynika, że w Przedszkolu Publicznym im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu słabych stron (czynniki wewnętrzne) jest mniej niż mocnych, natomiast szanse zagrożenia, jako czynniki zewnętrzne utrzymują się na tym samym poziomie.
Wyniki szczegółowe:
MOCNE STRONY
1. Wysokie kwalifikacje nauczycieli, w tym duża liczba specjalistów i nauczycieli dyplowanych.
2. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zdobywanie nowych kwalifikacji (wynikających z wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli).
3. Rozwinięty system wspierania dzieci, w tym dzieci zdolnych oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4. Nauka języków nowożytnych : język niemiecki i język angielski.
5. Otwartość przedszkola na nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne oraz na współpracę z instytucjami zewnętrznymi.
6. Skuteczna realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego.
7. Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa (sala gimnastyczna, plac zabaw)
8. Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie postępów dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole.
9. Wyposażenie sal przedszkolnych w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.
10. Stale polepszający się stan wyposażenia placówki.
11. Sprzyjający efektywnej edukacji „etos przedszkola”, przejawiający się w:
wysokich oczekiwaniach wobec dzieci i nauczycieli, pozytywnym podejściu do dziecka (rozwinięty system motywowania), partnerskiej współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych oraz społecznością lokalną, współpracy między nauczycielami, utożsamianiu się z przedszkolem i dumie z niego.
12. Prężnie działająca Rada Rodziców jako organ wspierający.
13. Jako jedyne przedszkole w Gminie nasze przedszkole posiada imię Sindbada Żeglarza.
14.Zatrudnienie logopedy dla dzieci z wadami wymowy
15.Nasze dzieci mają możliwość kontaktu z komputerem
16.Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
17.Udział w konkursach, festiwalach akcjach
18.Dobra atmosfera i klimat przedszkola 19.Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi
20. Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku
21. Współpraca z różnymi instytucjami, pogadanki, spotkania organizowane przez nauczycieli.
22. Comiesięczne wizyty psychologa.

SŁABE STRONY

1. Istniejące bariery architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
2. Stan techniczny łazienki
3. Stan techniczny wyposażenia oraz nawierzchnia przedszkolnego placu zabaw.
4.Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe


Korzystne zmiany
1.Pozyskiwanie dodatkowych środków na poprawę warunków funkcjonowania placówki.
2. Rozwój instytucji wspomagających proces nauczania i wychowania.
3. Lepsza współpraca w poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
4. Utrzymanie mocnych stron i ich doskonalenie, dalszy rozwój w celu pozyskiwanie nowych wychowanków przedszkola.
5.Wzbogacanie tradycji przedszkolnych, rodzinnych i narodowych.
6.Bogatsza oferta zajęć dodatkowych.

Zagrożenia
1. Wzrost niepokojących zachowań wśród dzieci, wystąpienie większych problemów wychowawczych.
2.Brak funduszy na modernizację i poprawę warunków pracy przedszkola.
3. Brak środków finansowych na modernizację i poprawę warunków sanitarno – higienicznych może skutkować brakiem zainteresowania wynajęciem obiektu na sezon letni lub zmniejszyć uzyskiwane do tej pory przychody z tytułu wynajmu.
I-Wizja przedszkola
Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest:
„Przedszkole przyjazne, otwarte, wspierające rozwój każdego dziecka - przedszkolaka”
•Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
•Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
•Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
•Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
•Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
•Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
•Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
•Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
•Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
•Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
•Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

II- Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
•zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
•pomaga przezwyciężyć trudności,
•tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
•wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
•wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami,
•kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
•promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
•przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
•realizuje programy wychowawczy i profilaktyczny
•organizuje sprawne zarządzanie placówką,
•analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

III-Cele główne
1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
• Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
2.Procesy zachodzące w przedszkolu.
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV-Cele szczegółowe
• Realizacja założeń reformy oświatowej.
• Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
• Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
• Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
• Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
• Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
• Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.
• Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
• Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
• Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
• Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.


V- Kryteria sukcesu
• Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
• Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
• Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu
• Realizacja autorskich programów edukacyjnych.
• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
• Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
• Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
•Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
• Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
• Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.


VI-Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:
• DZIECI
• RODZICE
• NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI PRZEDSZKOLA
• ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Podmiotem są dzieci, które są najważniejsze. To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.

VII-Działania podnoszące jakość pracy przedszkola
DZIECI
1. Sposoby motywacji dzieci:
a) Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji, nagroda rzeczowa, nagroda książkowa na koniec roku,
b) Ponoszenie konsekwencji: brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu.
2. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
• przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
•szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy,
• przekazanie rodzicom " Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka"

1. RODZICE
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego,
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
• nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
a) przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń:
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
b) informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i innej:
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).
c) włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola:
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursów, wycieczek,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

2. NAUCZYCIELE
Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy:
-Szkoleniowe rady pedagogiczne - Udział w warsztatach i kursach tematycznych - Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi
- Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania - Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych - Systematyczne zapoznawanie z aktualnościami prawa oświatowego - Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania
- Publikowanie swoich dokonań na portalach internetowych

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• ankiet,
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• obserwacji zajęć,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

3. ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
1.Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
• Organizowanie akcji i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego
• Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną
• Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami z terenu gminy.
2. Promowanie placówki w środowisku poprzez:
• Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
• Prowadzenie kroniki oraz strony internetowej przedszkola.
• Organizację uroczystości ogólnodostępnych.
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu.
• Organizowanie Dni otwartych.
• Dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka w przedszkolu.
• Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego.
• Udział w przeglądach, konkursach, spartakiadach.
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców.
• Prezentacja przedszkola w lokalnych mediach.

VIII- Realizacja Koncepcji Pracy Przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowania przedszkolnego.
2. Programie wychowawczym przedszkola.
3. Programie profilaktyki przedszkola „Jestem zdrowy i bezpieczny”
4. Autorskim programie adaptacyjnym przedszkola „Radosny przedszkolak”
5.Autorskim programie edukacji regionalnej „Niechorze- moja mała Ojczyzna”


Dalsza praca nad koncepcją
1. Koncepcja pracy przedszkola jest w trakcie modyfikowania.
2. Wszelkie działania ujęte w koncepcji ukierunkowane są na rozwój placówki i stworzenie takiej atmosfery, która będzie sprzyjała wszechstronnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i potrzebami.
2. Zmiany w koncepcji podejmowane będą w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego zespół przedstawia ocenę realizacji koncepcji.
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją pracy przedszkola podczas zebrań z rodzicami oraz umieszczona zostanie ona na stronie internetowej przedszkola i tablicy ekspozycyjnej.

IX- Sylwetka absolwenta:
Nasz absolwent :
•jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną, i
•umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
• wyznaje takie zasady jak: dobro, prawda, piękno,
• jest ciekawy świata,
• dąży do pogłębienia wiedzy,
• rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty,
• otwarty, koleżeński w kontaktach z rówieśnikami,
• ma pozytywny obraz własnego” JA”
• samodzielny,
• posiada poprawną wymowę, bogaty zasób słownictwa,
• jest wrażliwy na sztukę, piękno otaczającego świata,
• wie co sprzyja i zagraża zdrowiu,
• odpowiedzialny za własne czyny,
• jest przygotowany do stawiania czoła trudnościom, kłopotom, które może napotkać na swojej drodze,
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

X -Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie,
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:
1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:
1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
3. zasady kultury współżycia, postępowania,
4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:
1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
4. wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
1. życia i rozwoju,
2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
3. serdeczności i ciepła,
4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
10. wspólnoty i solidarności w grupie,
11.aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
14. nauki, informacji,
15. badania i eksperymentowania,
16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
17. znajomości konsekwencji swojego zachowania,
18. zdrowego żywienia


Przedszkolowo.pl logo